Навчальний антикризовий тренінг в освітньому процесі для здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану в Україні

dc.contributor.authorОвсюк, Д. Р.
dc.contributor.authorРибалко, Л. С.
dc.contributor.authorКарась, А. Г.
dc.date.accessioned2022-07-07T11:29:21Z
dc.date.available2022-07-07T11:29:21Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractАктуальність дослідження обумовлена негативним впливом воєнних дій в Україні на особистість. Ситуація загрози життю та здоров’ю провокує стрес та життєву кризу, які негативно впливають на весь перебіг життя людини, змушують її зупинити власну діяльність, розвиток, спілкування. Для подолання негативних ефектів авторами запропоновано використання навчального антикризового тренінгу. Перевагами тренінгу над іншими формами навчання визначено, такі як: тренування практичних навичок учасників, розвиток довготривалої пам’яті, організація партнерської взаємодії, моделювання стратегій поведінки, здійснення зворотного зв’язку, індивідуалізація навчання. Мета – представлення змісту навчального антикризового тренінгу для здобувачів вищої освіти в освітньому процесі. Методи дослідження – аналіз наукової літератури за темою, узагальнення, систематизація і дедукція суттєвих ознак поняття, метод вибірки вправ тренінгу, аргументація змісту навчального антикризового тренінгу. У результаті наукових пошуків визначено поняття «навчальний антикризовий тренінг» як форму надання освітньої послуги для учасників педагогічного процесу з метою подолання негативного ефекту життєвих криз. Відмінністю такого тренінгу зазначено його синтетичний характер, який поєднує психологічні механізми впливу на особистість і педагогічні способи реалізації тренувальних вправ. Проведено угрупування різних видів тренінгу (навчальний, психокорекційний, психотерапевтичний, особистісного розвитку, організаційний, акмеологічний, методичний) із визначенням мети та змісту. Представлено орієнтовний зміст навчального антикризового тренінгу для майбутніх фахівців, який складається з розминки, основної частини, розрядки. Наведено орієнтовний перелік вправ, які можуть бути використані у межах кожного блоку. Рекомендовано застосовувати даний тренінг під час викладання педагогічних дисциплін «Антикризовий менеджмент в освіти», «Теорія та методика виховання»; розробити тезаурус понять, що будуть необхідні під час організації та проведення навчального антикризового тренінгу. The relevance of the study is due to the negative impact of hostilities in Ukraine on the individual. The situation of threat to life and health provokes stress and life crisis, which negatively affect the entire course of human life, forcing him to stop his own activities, development, communication. To overcome the negative effects, the authors proposed the use of educational anti-crisis training. The advantages of training over other forms of training are defined as: training of practical skills of participants, development of long-term memory, organization of partnership relation, modeling of behavioral strategies, implementation of feedback, individualization of education. The purpose of the research is to present the content of educational anti-crisis training for university students in the educational process. Research methods - analysis of scientific literature on the topic, generalization, systematization and deduction of essential features of the concept, the method of sampling training exercises, argumentation of the content of educational anti-crisis training. As a result of scientific research, the concept of "educational anti-crisis training" is defined as a form of providing educational services for participants in the pedagogical process in order to overcome the negative effects of life crises. The difference of such training is its synthetic nature, which combines psychological mechanisms of influence on the individual and pedagogical methods of implementation of training exercises. General grouping of different types of training (educational, psycho-correctional, psychotherapeutic, personal development, organizational, acmeological, methodological) with the definition of purpose and content. The approximate content of the training anti-crisis training for future specialists, which consists of warm-up, main part, relaxation, is presented. An indicative list of exercises that can be used within each block is given. It is recommended to apply this training during the teaching of pedagogical disciplines "Crisis management in education", "Theory and methods of education"; develop a thesaurus of concepts that will be needed during the organization and conduct of training anti-crisis training.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationОвсюк Д. Р. Навчальний антикризовий тренінг в освітньому процесі для здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану в Україні / Д. Р. Овсюк, Л. С. Рибалко, А. Г. Карась // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – № 52. – С. 137–151. DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2022.52.13uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2312-0657
dc.identifier.issn2312-8046
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7592
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectантикризовий менеджментuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні фахівціuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітній процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклад вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectжиттєва кризаuk_UA.UTF-8
dc.subjectадаптаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectвоєнні діїuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчальні тренінгові вправиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічні дисципліниuk_UA.UTF-8
dc.subjectanti-crisis managementuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture specialistsuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational processuk_UA.UTF-8
dc.subjectuniversityuk_UA.UTF-8
dc.subjectlife crisisuk_UA.UTF-8
dc.subjectadaptationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmilitary actionsuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational training exercisesuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical disciplinesuk_UA.UTF-8
dc.titleНавчальний антикризовий тренінг в освітньому процесі для здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану в Україніuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeEducational anti-crisis training in the educational process for university students in the conditions of maritime state in Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
4011-8025-1-SM.pdf
Розмір:
414.66 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: