Лінгвокультурний аспект перекладу на основі твору Кейт Фокс Watching the English

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена вивченню лінгвокультурних аспектів перекладу на основі твору К. Фокс «Watching the English». Дослідження спрямоване на визначення взаємозв’язку між лінгвокультурними одиницями та культурним контекстом в процесі перекладу. Розглянуто класифікацію культурно-маркованих слів (ідіом, реалій, неологізми, екзотичні слова, варваризми, лакуни, алієнізми, діалектизми, терміни, культурно марковані знаки, культурно позначенні знаки) та використання перекладацьких трансформацій задля еквівалентності перекладу. Результати можуть бути корисні для студентів, які вивчають проблеми перекладу та міжкультурної комунікації. The qualification paper is focused on the correlation between linguocultural units and cultural context in the process of translation. It explores the classification of culturally marked words, including idioms, realia, neologisms, exotic words, barbarisms, lacunae, alienisms, dialecticisms, terms, culturally marked signs and culturally denoted signs. The use of translation transformations for translation equivalence is considered. The results may be useful for students studying translation and intercultural communication.
Опис
Ключові слова
лінгвокультурний аспект перекладу, перекладацькі трансформації, ідіоми, реалії, неологізми, екзотичні слова, варваризми, лакуни, алієнізми, діалектизми, терміни, культурно-марковані знаки, культурно позначенні знаки, linguocultural aspect of translation, translation transformations, idioms, realia, neologisms, exotic words, barbarisms, lacunae, alienisms, dialecticisms, terms, culturally marked signs and culturally denoted signs
Цитування
Васильєва В. А. Лінгвокультурний аспект перекладу на основі твору Кейт Фокс Watching the English : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія (герман. мови та літ. (переклад включно), перша – англ.) / В. А. Васильєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2023. – 66 с. + дод.
Колекції