АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ТА МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ І ДИСТАНЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ-ОРІЄНТУВАЛЬНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У зв’язку з різноманітними чинниками при закритті спортивних секцій, обмеженні вільного пересування та необхідністю для багатьох спортсменів змінити своє місцеперебування, робота з ними була переведена у дистанційний формат. Мета нашого дослідження: провести аналіз засобів та методів дистанційної підготовки і контролю психофізіологічного стану спортсменів-орієнтувальників студентського віку. В нашій роботі запропоновані засоби дистанційної підготовки, що спрямовані на підтримання загальної фізичної форми, внутрішньої мотивації, а також представлений тренінг, що спрямований на раціональне використання часового ресурсу. Надані результати дослідження психофізіологічного стану спортсменів до та під час дистанційного навчання, що спираються на показники електронних щоденників самоконтролю. За результатами спостережень виявлено, що обмеження рухової активності і відсутність можливості щоденних тренувань сприяють зниженню апетиту і погіршення засинання. У зв’язку зі швидким переходом до дистанційного навчання виникла гостра необхідність переосмислення теоретичних положень, що пов’язані з викладацькою, тренувальною та спортивною діяльністю. In connection with various factors in the closure of sports sections, restrictions on free movement and the need for many athletes to change their place of residence, work with them was transferred to a remote format. The purpose of our research: to analyze the means and methods of remote training and control of the psychophysiological state of student-age orienteering athletes. In our work, distance training tools aimed at maintaining general physical shape and internal motivation are proposed, as well as training aimed at rational use of time resources is presented. The results of the study of the psychophysiological state of athletes before and during distance learning, based on the indicators of electronic self-monitoring diaries, are presented. According to the results of observations, it was found that the restriction of motor activity and the lack of daily training contribute to a decrease in appetite and worsening of falling asleep. In connection with the rapid transition to distance learning, there was an urgent need to rethink the theoretical provisions related to teaching, training and sports activities.
Опис
Ключові слова
спортсмени-орієнтувальники, дистанційне навчання, психологічна підготовка, загальна фізична підготовка, онлайн-тренування, психофізіологічний стан, orienteering athletes, distance learning, psychological training, general physical training, online training, psychophysiological state
Цитування
Шип Н. Аналіз засобів та методів контролю і дистанційної підготовки спортсменів-орієнтувальників / Н. Шип, О. Воропаєва // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 230–234.