Розробка технології комплексної біоіндикаційної оцінки довкілля техногенного регіону

Анотація
За результатами апробації внесено корективи в розроблену технологію комплексної біоіндикації середовища. Підготовлено технологію комплексної оцінки стану техногенного регіону за інформативними біоіндикаційними показниками, за допомогою якої більш ґрунтовно можна здійснювати заходи, спрямовані на поновлення і покращення стану середовища, здоров’я населення та біосфери. По результатам апробации внесены коррективы в разработанную технологию комплексной биоиндикации окружающей среды. Подготовлено технологию комплексной оценки состояния техногенного региона по информативным биоиндикационным показателям, с помощью которой более обоснованно можно осуществлять мероприятия, направленные на восстановление и улучшение состояния окружающей среды,здоровья населения и биосферы. On the results of approbation corrections are made in the elaborated technology of complex bioindication of environment. A technology of complex assessment of technogenic region state using informative bioindication indices. With the help of this technology it is possible to carry out activities on renewal and improving the state of environment, human health of population and biosphere.
Опис
Ключові слова
технологія, біоіндикація, стан довкілля, технология, биоиндикация, состояние окружающей среды, technology, bioindication, the state of environment
Цитування
Розробка технології комплексної біоіндикаційної оцінки довкілля техногенного регіону / С. В. Беспалова, О. С. Горецький, О. З. Глухов [та ін.] // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2009. – №1(9). – C.12–24.