Засади забезпечення підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького
Анотація
У тезах висвітлено необхідність забезпечення спеціальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів. Результатом такої підготовки визначено готовність майбутніх фахівців до інтегрованого навчання учнів. Ураховуючи логіку процесу професійної підготовки студентів, обґрунтовано педагогічну технологію досліджуваного феномену. Представлено розроблену педагогічну технологію підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів. В тезисах освещена необходимость обеспечения специальной подготовки будущих учителей музыкального искусства к интегрированному обучению учащихся. Результатом такой подготовки определена готовность будущих специалистов к интегрированному обучению учащихся. Учитывая логику процесса профессиональной подготовки студентов, обоснованна педагогическая технология исследуемого феномена. Представлена разработанная педагогическая технология подготовки будущих учителей музыкального искусства к интегрированному обучению учащихся. In theses highlighted the necessity of special training of future musical art teachers for integrated teaching. The result of such training is defined as the readiness of the future specialists for integrated teaching. Taking into account the logic of the process of professional training of students, the author grounded pedagogical technology of the phenomenon under investigation. The developed pedagogical technology of preparation of future musical art teachers for integrated teaching is presented.
Опис
Ключові слова
майбутній учитель музичного мистецтва, професійна підготовка, готовність, інтегроване навчання, технологія, будущий учитель музыкального искусства, профессиональная подготовка, готовность, интегрированное обучение, технология, future musical art teacher, training, readiness, integrated teaching, technology
Цитування
Жуков В. П. Засади забезпечення підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів / В. П. Жуков // Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості протягом життя : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Мелітополь, 7-9 лист. 2019 р. / Мелітопол. держ. пед ун-т ім. Б. Хмельницького ; [відповід. ред. Н. А. Сегеда]. – Мелітополь : МДПУ, 2019. – С. 49–52.