КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено підготовку майбутнього вчителя музичного мистецтва. У структурі професійної компетентності майбутнього вчителя музики виділено різні взаємопов’язані та взаємозалежні компоненти з відповідним змістовим заповненням їх знаннями, практичними вміннями, навичками, особистісним досвідом і якостями. Доведено, що в підготовці фахівців-музикантів досить широко використовується компетентнісний підхід, реалізація якого забезпечує практико-орієнтований характер розвитку професійності майбутнього вчителя. на основі формування ключових (загальних) та специфічних професійних (ціннісно-орієнтаційні, загальнокультурні, інформаційно-пізнавальні, соціально-комунікативні, особистісного самовдосконалення) компетенцій. The article deals with the training of future music teachers. In the structure of the future music teacher's professional competence, various interrelated and interdependent components are identified with the corresponding content filling of their knowledge, practical skills, personal experience and qualities. It is proved that the competence approach is widely used in the training of musicians, the implementation of which ensures a practice-oriented based on the formation of key (general) and specific professional (value-oriented, general cultural, informational and cognitive, social and communicative, personal self-improvement) competences.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, майбутні учителі, професійна компетентність, освітній процес, musical art, future teachers, professional competence, educational process
Цитування
Іонова О. М. Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва / О. М. Іонова, Ма Лі, Чень Цюнцюн // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 769–771.