Стилістичні засоби в медійному дискурсі (інтернет-магазинах)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній роботі автором розглянуто найуживаніші стилістичні засоби в рекламних слоганах інтернет-магазинів. Стилістичні фігури й прийоми, зокрема мовна гра, антитеза, гіпербола, рима, епітет, метафора та лексичні повтори – найбільш поширені в процесі формування рекламних слоганів. За допомогою експлуатування стилістичних засобів автор створює в споживача позитивне враження про властивості, якість та функції товару. Варіація прийомів словесного вираження, підкреслення експресивності є принципами створення рекламних слоганів. В данной работе автором рассмотрены наиболее употребительные стилистические средства в рекламных слоганах интернет-магазинов. Стилистические фигуры и приемы, в частности, языковая игра, антитеза, гипербола, рифма, эпитет, метафора и лексические повторы – наиболее распространены в процессе формирования рекламных слоганов. С помощью эксплуатации стилистических средств автор создает у потребителя положительное впечатление о свойствах, качестве и функциях товара. Вариация приёмов словесного выражения, подчеркивание экспрессивности являются принципами создания рекламных слоганов. In this paper, the author considers the most common stylistic means in online shopping slogans. Stylistic figures and techniques such as language play, antithesis, hyperbole, rhyme, epithet, metaphor and lexical repetition are the most common in the formation of advertising slogans. By exploiting stylistic means, the author creates a positive impression of the properties, quality and functions of the product in the consumer. A variation of verbal expression techniques, emphasizing expressiveness are the principles of creating advertising slogans.
Опис
Ключові слова
стилістичні засоби, медійний дискурс, інтернет-магазини, реклама, слогани, стилистические средства, медийный дискурс, интернет-магазины, реклама, слоганы, stylistic devices, media discourse, online stores, advertising, slogans
Цитування
Чеснюк А. Р. Стилістичні засоби в медійному дискурсі (інтернет-магазинах) / А. Р. Чеснюк // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 153–155.