ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті розглянуто комунікативну компетентність, як здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми. Для ефективної комунікації характерно: досягнення взаєморозуміння партнерів, краще розуміння ситуації та предмета спілкування, досягнення більшої визначеності в розумінні ситуації вирішення проблем, забезпечення досягнення цілей з оптимальною затратою ресурсів. В статье рассмотрена коммуникативная компетентность, как способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. Для эффективной коммуникации характерно: достижение взаимопонимания партнеров, лучшее понимание ситуации и предмета общения, достижение большей определенности в понимании ситуации решения проблем, обеспечение достижения целей с оптимальной затратой ресурсов. The article considers communicative competence as an ability to establish and maintain necessary contacts with other people. Effective communication is characterized by: achieving mutual understanding of partners, better understanding of the situation and the subject of communication, achieving greater certainty in understanding the situation of problem solving, ensuring the achievement of goals with an optimal expenditure of resources.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, підготовка психологів, педагогічні працівники, процес навчання, коммуникативная компетентность, подготовка психологов, педагогические работники, процесс обучения, communicative competence, training of psychologists, teaching staff, learning process
Цитування
Лисенко Л. М. Програма розвитку комунікативної компетентності / Л. М. Лисенко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 41–45.