Розвиток вокальних здібностей дитини за допомогою пісень з мюзиклів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
В доповіді автор звертається до проблеми розвитку вокальних здібностей школярів в сучасних умовах, коли перестав існувати масовий спів, знизилася зацікавленість музичною діяльністю. Розвиток вокальних здібностей потребує нових підходів, підбору репертуару, близького дітям, який буде розвивати не тільки вокальні, а і театральні данні. В докладе автор обращается к проблеме развития вокальных способностей школьников в современных условиях, когда интерес к музыкальной деятельности упал, перестало существовать массовой пение. Развитие вокальных способностей требует новых подходов, подбора репертуара, близкого детям, который будет развивать не только вокальные, но и театральные данные. In the report, the author addresses the problem of the development of vocal abilities of students in modern conditions, when interest in musical activity has fallen, mass singing has ceased to exist. The development of vocal abilities requires new approaches, the selection of a repertoire close to children, which will develop not only vocal, but also theatrical data.
Опис
Ключові слова
вокальні здібності, пісні, музичне виховання, студентські роботи, вокальные способности, песни, музыкальное воспитание, студенческие работы, vocal abilities, songs, musical education, student work
Цитування
Слободенюк Г. Ф. Розвиток вокальних здібностей дитини за допомогою пісень з мюзиклів / Г. Ф. Слободенюк , О. В. Слепцова // Освіта і доля нації. Освіта та її ресурси у подоланні сучасних соціокультурних і політичних викликів : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 7-8 черв. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 141–142.