Управління розвитком освітнього середовища школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні обґрунтовано сутність, типи та компоненти розвитку освітнього середовища школи, розкрито зміст управління з розвитку освітнього середовища школи. Розроблено кваліметричну модель оцінки управління розвитком освітнього середовища школи, укомплектовано методики оцінювання стану освітнього середовища школи. За результатами проведеного аналізі розроблено комплексно-цільову програму, здійснено її експертну оцінку, запропоновано методичні вказівки з упровадження. The research substantiates the essence, types and components of the development of the school's educational environment, reveals the content of managing the development of the school's educational environment. A qualitative assessment model for managing the development of the school's educational environment has been developed, and methods for assessing the state of the school's educational environment have been completed. Based on the results of the analysis, a comprehensive target program was developed, its expert evaluation was carried out, methodological guidelines for implementation were proposed.
Опис
Ключові слова
освітнє середовище, школа, управління, розвиток, комплексно-цільова програма, кваліметрична модель, educational environment, school, management, development
Цитування
Біловол О. І. Управління розвитком освітнього середовища школи: кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. І. Біловол ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 68 с. : табл. + дод.
Колекції