Студентські страхи: види, структура, динаміка та шляхи корекції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во "Діса плюс"
Анотація
У монографії розкриваються психологічні особливості страхів в навчально-пізнавальній діяльності студентів. Робота містить теоретичне обґрунтування, методичні засади та результати емпіричного дослідження студентських страхів. Розглядаються структура та динаміка страхів, їх взаємозв’язки з певними характерологічними та темпераментальними особливостями, з особливостями особистісних, когнітивних та діяльнісних чинників навчально-пізнавальної діяльності студентів. Розроблено корекційно-розвивальну програму, яка спрямована на запобігання та подолання студентських страхів. В монографии раскрываются психологические особенности страхов в учебно-познавательной деятельности студентов. В работе представлены теоретическое и методическое обоснование, а также эмпирические результаты исследования студенческих страхов. Рассматриваются структура и динамика страхов, их взаимосвязи с определенными характерологическими и темпераментальными особенностями, с особенностями личностных, когнитивных и деятельностных факторов учебно-познавательной деятельности студентов. Разработана коррекционно-развивающая программа, направленная на избегание и преодоление студенческих страхов. The monograph defines the psychological features of fears in students' educational and cognitive activity. The work contains theoretical substantiation, methodological foundations and results of empirical research of student fears. The structure and dynamics of fears, their interrelation with certain characterological and temperamental features, with peculiarities of personal, cognitive and activity factors of students' educational and cognitive activity are considered. The developmental and correctional program aimed at student fears preventing and coping has been developed.
Опис
Ключові слова
студентські страхи, студенческие страхи, student fears, студентська тривожність, студенческая тревожность, student anxiety, емоційна сфера особистості, эмоциональная сфера личности, emotional sphere of the personality, навчально-пізнавальна діяльність, учебно-познавательная деятельность, the educational and cognitive activity, юнацький вік, юношеский возраст, youth age, корекційно-розвівальна програма, коррекционно-развивающая программа, training and correctional program
Цитування
Кузнєцов М. А. Студентські страхи : види, структура, динаміка та шляхи корекції : монографія / М. А. Кузнєцов, В. С. Шаповалова ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2016. – 342 с.