Цифровізація наукової бібліотеки ЗВО: сучасний стан та перспективи

dc.contributor.authorБережна, С. В.
dc.contributor.authorКоробкіна, О. Г.
dc.date.accessioned2023-09-08T11:11:40Z
dc.date.available2023-09-08T11:11:40Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractПрисвячено питанню цифровізації наукових бібліотек закладів вищої освіти. Проаналізовано публікації, які досліджують сучасний стан і перспективи цифрової трансформації бібліотек України, зокрема університетських бібліотек. Доведено, що цифровізація визначає вектор розвитку університетської бібліотеки, суттєво впливає на модель бібліотечної діяльності, трансформацію традиційних функцій наукової бібліотеки. Наведено приклади зберігання та оновлення традиційних бібліотечних фондів, а також забезпечення їх доступності за допомогою цифрових технологій в науковій бібліотеці Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Проаналізовано напрями міжнародної співпраці та партнерства зі світовими бібліотеками та інституціями, які працюють у сфері цифрових технологій. Особливу увагу приділено можливостям використання науковцями міжнародних баз даних Scopus, Web of Science, ScienceDirect, ресурсів платформи Research4Life в бібліотеках ЗВО. Наголошено на перевагах цифровізації бібліотек закладів вищої освіти, а саме: зручному доступі до інформації для користувачів бібліотеки, збільшенню асортименту бібліотечних послуг, відкритому доступі до оцифрованих рідкісних і цінних видань, ефективному використанні бібліотечного простору, широкому використанню бібліотечних ресурсів, збільшенню числа дистанційних користувачів бібліотеки. Уточнено роль цифрової присутності бібліотеки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (електронний каталог, електронний архів університету, інформаційно-пошуковий ресурс «Наукометричні профілі науковців» тощо) в освітньо-науковому просторі університету. Розглянуто шляхи співпраці з вітчизняними бібліотеками та інституціями, які працюють у сфері цифрових технологій. Доведено результативність популяризації ресурсів наукової бібліотеки через соціальні мережі. Наголошено на важливості підвищення ефективності роботи бібліотек ЗВО шляхом змін у способах доступу до інформації. The article is devoted to the issue of digitalization of scientific libraries of higher education institutions. The publications were investigating the current state and prospects of Ukrainian libraries digital transformation, university libraries were actually analyzed. It is proved that digitization determines the vector of development of the university library, significantly affects the model of library activity, the transformation of the traditional functions of the scientific library. There are some examples of storage and renewal of traditional library funds, and ensuring their availability with the help of digital technologies in the scientific library of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The areas of international cooperation and partnership with world libraries and institutions which are working in the field of digital technologies were analyzed. Special attention was paid to the possibility that scientists can use international databases Scopus, Web of Science, ScienceDirect, resources of the Research4Life platform in the libraries of higher education institutions. It is emphasized some advantages of digitalization of libraries of higher education institutions, such as: a convenient access to information for library users, increasing the range of library services, open access to the digitized rare and valuable publications, effective use of library space, wide use of library resources, increasing the amount of online library users. The role of the digital presence of the library of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (electronic catalogue, electronic archive of the university, information and search resource "Scientometric profiles of scientists", etc.) in the educational and scientific space of the university has been specified. Ways of cooperation with Ukrainian libraries and institutions working in the field of digital technologies were considered. The effectiveness of popularizing scientific library resources through social networks has been proven. The importance of improving the efficiency of higher education libraries through changes to access information was emphasized.
dc.identifier.citationБережна С. Цифровізація наукової бібліотеки ЗВО: сучасний стан та перспективи / С. Бережна, О. Коробкіна // Новий Колегіум. – 2023. – № 3 (111). – С. 55–59.
dc.identifier.issn1562-529Х
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12403
dc.language.isouk
dc.publisherХаркiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
dc.subjectцифрова трансформація
dc.subjectцифровізація
dc.subjectуніверситетська бібліотека
dc.subjectелектронні ресурси
dc.subjectцифрові сервіси
dc.subjectцифрові колекції
dc.subjectінформаційна грамотність
dc.subjectонлайн-послуги
dc.subjectвеб-присутність
dc.subjectзаклад вищої освіти
dc.subjectdigital transformation
dc.subjectdigitalization
dc.subjectuniversity library
dc.subjectelectronic resources
dc.subjectdigital services
dc.subjectdigital collections
dc.subjectinformation literacy
dc.subjectonline services
dc.subjectweb presence
dc.subjectHigher education institution
dc.titleЦифровізація наукової бібліотеки ЗВО: сучасний стан та перспективи
dc.title.alternativeDigitization of the scientific library of ZVO: current state and prospects
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Бережна С., Коробкіна О. Цифровізація наукової бібліотеки ЗВО.pdf
Розмір:
3.17 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: