Системно-цінністний підхід у вихованні зростаючої особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міністерство освіти і науки України
Анотація
У статті розглянуто проблему формування стійкої системи глибоких цінностей людини. Розкрито поняття «цінність», «система цінностей», «системно-ціннісний підхід». Доведено необхідність формування базових цінностей, починаючи з раннього дитинства, у закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти, з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей учнів. Репрезентовано основні завдання і класифікацію цінностей. Визначено основні базові цінності: «Я» – людина, її життя і здоров’я, які становлять основу ціннісного виховання. Представлено розуміння цінностей в контексті життя як усього суспільства, так і окремої людини. Вказано шляхи успішної інтеріоризації суспільних цінностей в особистісні. Найбільш дієвими є: зараження, наслідування, настанова, особистий приклад, навіювання, віра, переконання при зниженому рівні критичності суб’єкта. Повага і віра в учня, його авторитет є однією з умов перетворення цінностей авторитетної людини і цінностей суспільства у цінність особистості. Вказано, що певний результат у формуванні цінностей зростаючого покоління можливий лише за умови системно-цінісного підходу до цієї проблеми: вміння робити особистісний вибір і бути готовим нести за це відповідальність; залучення до діяльності, яка підтримується позитивними емоціями тощо. Зазначено важливість здійснення системно-ціннісного підходу у формуванні базових цінностей «Я» – людина, життя і здоров’я через позитивне мислення і розвинений емоційний інтелект. Наголошено: залучення учнів у ЗЗСО до творчості через мистецтво буде сприяти усуненню перешкод і труднощів в процесі здійснення ціннісного виховання молоді. The article deals with the problem of forming a stable system of deep human values. The concept of "value", "system of values", "system-value approach" is revealed. The need for the formation of basic values, starting from early childhood, in preschool and general secondary education institutions, taking into account the individual and age characteristics of students, has been proven. The main tasks and classification of values are represented. The main basic values are defined: "I" is a person, his life and health, which form the basis of value education. The understanding of values in the context of the life of both society as a whole and an individual person is presented. Ways of successful internalization of social values in personal ones are indicated. The most effective are: infection, imitation, instruction, personal example, suggestion, faith, conviction with a reduced level of criticality of the subject. Respect and faith in the student, his authority is one of the conditions for transforming the values of an authoritative person and the values of society into the value of an individual. It is indicated that a certain result in the formation of the values of the growing generation is possible only under the condition of a system-value approach to this problem: the ability to make a personal choice and be ready to bear responsibility for it; involvement in activities supported by positive emotions, etc. The importance of implementing a system-value approach in the formation of the basic values of "I" - a person, life and health through positive thinking and developed emotional intelligence is indicated. It is emphasized: the involvement of students in ZZSO in creativity through art will contribute to the elimination of obstacles and difficulties in the process of value education of young people.
Опис
Ключові слова
цінність, система цінностей, системно-ціннісний підхід, молодь, учитель початкових класів, value, system of values, system-value approach, youth, primary school teacher
Цитування
Рудічєва Н. Системно-цінністний підхід у вихованні зростаючої особистості / Н. Рудічєва // Рідна школа. – 2021. – № 4–5. – С. 30–36.