ПРОКОПЕНКО І. Ф. ПРО ВАЖЛИВІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано погляди І. Ф. Прокопенко про важливі категорії педагогічної системи Василя Сухомлинського, який усе своє життя був прихильником ідей гуманізму та демократизму в навчанні й вихованні дітей, створюючи атмосферу свободи, взаємної відповідальності та взаємоповаги. Безперечно, його новаторські ідеї та погляди з питань виховання, теоретичні трактування категорій свободи, вдячності і відповідальності особистості та його педагогічний спадок буде вивчати в освітній практиці ще не одне покоління педагогів та дослідників, що сприятиме становленню життєдіяльній національно-патріотичній позиції молодого покоління та підвищенню авторитетності освіти в Україні та світі. Зазначено, що педагогічна спадщина Василя Сухомлинського – особливе явище не тільки у вітчизняній, але й у європейській науково-педагогічній думці, а його теоретичні ідеї та досвід продовжують привертати увагу нових науковців та дослідників з усіх куточків світу, зокрема Німеччини, Китаю, Польщі, Болгарії, Австралії, Греції. Багато цікавих, мудрих, змістовних думок щодо педагогічного спадку В. Сухомлинського знаходимо в наукових працях Івана Федоровича Прокопенка. The publication analyzes the views of I. F. Prokopenko about the important categories of the pedagogical system of Vasyl Sukhomlynskyi, who throughout his life was a supporter of the ideas of humanism and democracy in the education and upbringing of children, creating an atmosphere of freedom, mutual responsibility and mutual respect. Undoubtedly, his innovative ideas and views on issues of education, theoretical interpretations of the categories of freedom, gratitude and responsibility of the individual and his pedagogical legacy will be studied in educational practice by more than one generation of teachers and researchers, which will contribute to the formation of a vital national-patriotic position of the young generation and increase in authority education in Ukraine and the world. It is noted that the pedagogical legacy of Vasyl Sukhomlynskyi is a special phenomenon not only in the domestic, but also in the European scientific and pedagogical thought, and his theoretical ideas and experience continue to attract the attention of new scientists and researchers from all corners of the world, in particular Germany, China, Poland, Bulgaria , Australia, Greece. Many interesting, wise, meaningful thoughts about the pedagogical heritage of V. Sukhomlynsky can be found in the scientific works of Ivan Fedorovich Prokopenko.
Опис
Ключові слова
педагогічна діяльність, освітній процес, Прокопенко І. Ф., Сухомлинський В. О., педагогічна спадшина, pedagogical activity, educational process, I. F. Prokopenko, V. O. Sukhomlynskyi, pedagogical legacy
Цитування
Бакай С. Ю. Прокопенко І. Ф. про важливі категорії педагогічної системи Василя Сухомлинського : (до 105-річниці від дня народження В. О. Сухомлинського) / С. Ю. Бакай // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 10–15.