ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена одному з аспектів професійної підготовки майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін – формуванню креативного мислення. Проведено порівняльний аналіз різних підходів до визначення понять «креативність» та «креативне мислення», розкрито сутність та структуру цих понять. Розглянуто педагогічні технології формування креативного мислення майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін, проаналізовано прийоми та засоби, які найбільше на це впливають. Проведено діагностику рівня сформованості креативного мислення майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін, на основі якої розроблено курс за вибором «Основи креативного мислення» з метою формування креативного мислення студентів педагогічного ЗВО. The qualification work is devoted to one of the aspects of professional training of future teachers of natural and mathematical disciplines – the formation of creative thinking. A comparative analysis of different approaches to the definition of the concepts of «creativity» and «creative thinking» is carried out, the essence and structure of these concepts are revealed. The pedagogical technologies for the formation of creative thinking of future teachers of natural and mathematical disciplines are considered, the methods and means that have the greatest impact on this are analyzed. The diagnostics of the level of formation of creative thinking of future teachers of natural and mathematical disciplines is carried out, on the basis of which an elective course «Fundamentals of Creative Thinking» is developed in order to form the creative thinking of students of pedagogical universities.
Опис
Ключові слова
креативність, креативне мислення, майбутній учитель, педагогічний ЗВО, природничо-математичні дисципліни, creativity, creative thinking, future teacher, pedagogical university, natural and mathematical disciplines
Цитування
Токарев П. Л. Формування креативного мислення у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / П. Л. Токарев ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 62 с. : іл., табл.
Колекції