МОБІЛЬНЕ НАВЧАННЯ (M–LEARNING) ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
В статті висвітлена тема мобільного навчання (М-Learning) як сучасного методу викладання математики у педагогічному вищому навчальному закладі. Мобільне навчання – діяльність, яка забезпечує найпродуктивніший обмін інформацією між викладачами та студентами при вивченні математичних дисциплін у педагогічному вищому навчальному закладі і здійснюється за допомогою компактних, портативних мобільних пристроїв зв’язку з метою підтримки, полегшення, а також забезпечення доступності навчання, це сучасний метод викладання математики у педагогічному ВНЗ, що ґрунтується на інтенсивному застосуванні сучасних мобільних засобів та технологій. В статье освещена тема мобильного обучения (М-Learning) как современного метода преподавания математики в педагогическом вузе. Мобильное обучение – деятельность, которая обеспечивает более продуктивный обмен информацией между преподавателями и студентами при изучении математических дисциплин в педагогическом вузе и осуществляется с помощью компактных, портативных мобильных устройств связи в целях поддержки, облегчения, а также обеспечения доступности обучения, это современный метод преподавания математики в педагогическом вузе, основанный на интенсивном применении современных мобильных средств и технологий.
Опис
Ключові слова
мобільне навчання, інноваційні засоби навчання, викладання математики, студентські роботи, мобильное обучение, инновационные методы обучения, преподавание математики, студенческие работы, mobile training, innovative teaching methods, teaching mathematics, student work
Цитування
Оцалюк К. О. Мобільне навчання (М-Learning) як сучасний метод викладання математики у педагогічному ВНЗ / К. О. Оцалюк, О. А. Жерновникова // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 17–19.