Псевдонімікон української культурномистецької сфери початку ХХІ століття: лінгвістична інтерпретація

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Монографія присвячена дослідженню псевдонімікону української культурно-мистецької сфери початку ХХІ століття в номінативному (типи і способи номінації), лінгвокультурологійному (прецедентність, культурні концепти) та прагматичному аспектах. Виявлено, що продуктивними у творенні сучасних псевдонімів є формально-фонетичний, семантичний, семантико-синтаксичний та словотвірний типи номінації. Окрім них задіяні комбіновані типи: семантико-фонетичний, семантико-словотвірний, словотвірно-фонетичний та семантико-синтаксично-фонетичний. У лінгвокультурологійному вимірі досліджено прецедентність українських псевдонімів (універсальні й національні прецедентні феномени), відстежено й прокоментовано здатність деяких псевдонімів до концептуалізації (Руслана, Джамала, Кузьма, Вєрка Сердючка). Також проаналізовано прагматичний потенціал сучасних українських культурно-мистецьких псевдонімів, зумовлений мотиваційними чинниками (власні наміри митця та наміри видавців чи продюсерів створити потенційно успішний мистецький бренд). Прагматика псевдоніма спрямована на схвальне, привабливе, перспективне сприймання його реципієнтом. Для мовознавців, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей, учителів-словесників. The monograph is devoted to the study of pseudonymicon of Ukrainian cultural and artistic sphere of the early XXI century in nominative (types and ways of nomination), linguocultural (precedence, cultural concepts)and pragmatic aspects. It is revealed that formal-phonetic, semantic, semantic-syntactic and word-formation types of nomination are productive in creation of modern pseudonyms. In addition to these, combined types are involved: semantic-phonetic, semantic-syntactic, word-formation-phonetic and semantic-syntactic-phonetic. In the linguocultural dimension. The authors studied the precedence of Ukrainian pseudonyms (universal and national precedent phenomena), traced and commented the ability of some pseudonyms' ability to conceptualize (Ruslana, Jamala, Kuzma, Verka Serdyuchka) has been commented. There has also been analyzed the pragmatic potential of modern Ukrainian cultural and artistic pseudonyms, which is conditioned by the motivational factors (the artist's own intentions, the intentions of the publisher). intentions of an artist and intentions of publishers or producers to create a potentially successful artistic brand). The pseudonym's pragmatics are aimed at an approving, attractive, forward-looking perception by its recipient. For linguists, postgraduate and undergraduate students of philology, teachers of words.
Опис
Ключові слова
псевдонімікон, лінгвокультурологія, словотвір, українські псевдоніми, ономастика, антропоніміка, номінація власних назв, слов’янське мовознавство, Pseudonymicon, linguoculturology, derivation, Ukrainian nicknames, onomastics, anthroponymy, proper name nomination, Slavic linguistics
Цитування
Соприкіна В. Псевдонімікон української культурномистецької сфери початку ХХІ століття: лінгвістична інтерпретація : [монографія] / В. Соприкіна, О. Маленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : ХНПУ : ХІФТ, 2021. – 264 с.