ЗНАЧЕННЯ ГАРМОНІЙНОЇ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено копінг-поведінку. Копінг-поведінка утворена поєднанням найбільш типових для людини копінг-стратегій, вибір яких залежить від частоти виникнення, інтенсивності і тривалості стрес-чинників, а також психологічних характеристик самої особистості. Зазначено, що злагоджена копінг-поведінка є важливою у студентський період життя особистості; вона набуває особливого значення для здобувачів, майбутній фах яких є насиченим стрес-чинниками, наприклад, для педагогів. Працівники закладів освіти статистично частіше за інших спеціалістів піддаються пролонгованому та інтенсивному впливу різноманітних стресорів. Із метою озброєння педагогів особливими профілактичними та фасилітуючими ресурсами необхідно вдосконалювати їхню копінг-поведінку, а найбільш сприятливим етапом їхньої професіоналізації в означеному контексті є період навчання в закладі вищої освіти. The article examines the coping behaviour. Coping behaviour is formed by a combination of the most typical coping strategies for a person, the choice of which depends on the frequency of occurrence, intensity and duration of stressors, as well as the psychological characteristics of the individual. It is noted that well-coordinated coping behaviour is important in the student period of a person's life; it is of particular importance for applicants whose future profession is full of stressors, for example, for teachers. Employees of educational institutions are statistically more likely than other professionals to be exposed to prolonged and intense exposure to various stressors. In order to provide teachers with with special preventive and facilitating resources, it is necessary to improve their coping behaviour, and the most favourable stage of their professionalisation in this context is the period of study in a higher education institution.
Опис
Ключові слова
копінг-поведінка, освітній процес, заклади вищої освіти, coping behaviour, educational process, higher education institutions
Цитування
Шашенкова А. О. Значення гармонійної копінг-поведінки для майбутніх педагогів / А. О. Шашенкова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 1119–1121.