ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статті є проведення аналізу наукової літератури щодо визначення суті поняття «графічна грамотність», визначення психолого-педагогічних особливостей формування графічної грамотності учнів при вивченні математики у закладах загальної середньої освіти, та запропонувати можливості, за яких здійснюватиметься сформованість графічної грамотності учнів. У процесі дослідження вирішено всі поставлені завдання до мети дослідження та запропоновано гіпотезу, що застосування комп’ютерної підтримки при вивченні геометрії у 7 класі, сприятиме сформованості графічної грамотності учнів. The purpose of the article is to analyze the scientific literature on the definition of the concept of «graphic literacy», to determine the psychological and pedagogical features of the formation of graphic literacy of students in the study of mathematics in general secondary education, and to offer opportunities for the development of graphic literacy students. In the course of the research all the tasks set for the purpose of the research were solved and the hypothesis was suggested that the use of computer support in studying geometry in 7th grade would contribute to the formation of graphic literacy of students.
Опис
Ключові слова
учні, заклад загальної середньої освіти, математика, графічна грамотність, освітній процес, students, general secondary education institution, mathematics, graphic literacy, educational process
Цитування
Юрікова Т. В. Формування графічної грамотності учнів при вивченні математики у закладах загальної середньої освіти / Т. В. Юрікова, В. Г. Моторіна // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 122–124.