ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглядаються основні напрями трансформації початкової освіти в державах-членах ЄС у ХХІ столітті та можливості використання позитивного європейського досвіду в розбудові нової української школи. Аналіз спільних тенденцій розвитку шкільництва в країнах Спільноти та європейський вектор освітньої політики України дають підстави для обґрунтування рекомендацій щодо модернізації національної початкової освіти. Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості подальшого використання провідних положень кваліфікаційної роботи для проведення наукових розвідок у галузі компаративістики. Матеріали та основні висновки дослідження можна використовувати в освітньому процесі при викладанні курсів педагогічного спрямування – «Історія педагогіки», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка»; у процесі розробки курсів за вибором та організації науково-дослідної роботи студентів, магістрантів і викладачів. The qualification work, examines the main directions of reforming primary education in the EU member states in the 21st century and the possibility of using progressive European experience in the development of the new Ukrainian school. The analysis of the general trends in the development of schooling in the Community countries and the European vector of Ukraine’s educational policy makes it possible to work out recommendations for the modernization of the national primary education. The practical significance of the research results lies in the possibility of further use of the leading provisions of the qualification work for to conduct research in the field of comparative studies. The materials and main conclusions of the study can be used in the educational process of higher education institutions when teaching pedagogical courses "History of Pedagogy, Pedagogy of Higher Education, Comparative Pedagogy; in in the process of developing elective courses and organising research work students, undergraduates and teachers.
Опис
Ключові слова
початкова освіта, освітні системи країн Європи, НУШ, Європейський Союз, тенденція, рекомендації, primary education, education systems of the European countries, New Ukrainian school, European Union, trend, recommendations
Цитування
Карпенко С. С. Європейська система початкової освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / С. С. Карпенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 99 с. : іл., табл. + дод.
Колекції