Виявлення у студентів суспільно-гуманітарного профілю мотивів застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У роботі доводиться необхідність виявлення в студентів суспільно-гуманітарного профілю мотивів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні, оскільки мотивація забезпечує ефективність їх використання у навчальному процесі. Під час проведення пілотного експерименту автором з’ясовано, що основним мотивом у студентів є прагнення підвищити навчальні досягнення,однак професійні й соціальні мотиви є недостатньо сформованими. В работе доказывается необходимость выявления у студентов общественно-гуманитарного профиля мотивов к применению информационно-коммуникационных технологий в обучении, поскольку мотивация обеспечивает эффективность их использования в учебном процессе. Во время проведения пилотного эксперимента автором установлено, что основным мотивом студентов является стремление повысить учебные достижения, однако профессиональные и социальные мотивы являются недостаточно сформированными. The paper presents the necessity to identify the motives of students of social and humanitarian profile for using information-communication technologies in learning, as motivation provides the effectiveness of their use in the educational process. While conducting the pilot experiment, the author has found that students’ main motive is their desire to improve their academic achievements, but the professional and social motives are not formed enough.
Опис
Ключові слова
мотивація, мотиваційний процес, мотиватор, потреби індивіда, навчальна діяльність, дидактична умова, аспірантські роботи, мотивация, мотивационный процесс, мотиватор, потребности индивида, учебная деятельность, дидактическое условие, аспирантские работы, motivation, motivational process, motivator, needs of the individual, educational activity, didactic condition, post-graduate work
Цитування
Майнаєв Ф. Я. Виявлення у студентів суспільно-гуманітарного профілю мотивів застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання / Ф. Я. Майнаєв // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 156–158.