ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі профільної школи може мати декілька переваг. Найголовніше, це можливість забезпечити доступ до освіти для учнів з віддалених регіонів або тих, хто не може фізично присутністю в школі, наприклад, у зв'язку з хворобою. Також використання технологій дистанційного навчання розширює можливості навчання учнів. Вони можуть мати доступ до додаткових ресурсів, інформаційних матеріалів та інтерактивних вправ, що допомагають глибше засвоїти матеріал. Дистанційне навчання сприяє розвитку самостійності та відповідальності учнів. Вони вчаться планувати свій час, самостійно здійснювати пошук та опрацювання інформації, а також виконувати завдання без постійного контролю вчителя. Однак, використання технологій дистанційного навчання також може мати свої виклики. Наприклад, необхідно забезпечити стабільне інтернет-з'єднання та доступ до відповідного обладнання для всіх учнів. Також важливо враховувати, що навчання віддалено може потребувати більшої самодисципліни та організованості учнів. Враховуючи ці фактори, використання технологій дистанційного навчання в профільній школі може стати ефективним доповненням до традиційного навчання, дозволяючи учням розширити свої можливості та здобути якісну освіту, незалежно від фізичної локації або обставин. The use of distance learning technologies in the educational process of a specialized school can have several advantages. The most important thing is the opportunity to provide access to education for students from remote regions or those who cannot be physically present at school, for example, due to illness. Also, the use of distance learning technologies expands the learning opportunities of students. They can have access to additional resources, information materials, and interactive exercises that help them learn the material more deeply. Distance learning promotes the development of students' independence and responsibility. They learn to plan their time, to search and process information independently, and to complete tasks without the constant supervision of a teacher. However, using distance learning technologies can also have its challenges. For example, it is necessary to ensure a stable Internet connection and access to appropriate equipment for all students. It is also important to consider that remote learning may require greater self-discipline and organization of students. Considering these factors, the use of distance learning technologies in a specialized school can be an effective supplement to traditional education, allowing students to expand their opportunities and obtain a quality education, regardless of physical location or circumstances.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, інформаційні технології, дистанційна освіта, безперервна освіта, асинхронний режим навчання, distance learning, information technologies, distance education, continuous education, asynchronous mode of learning
Цитування
Талалай В. Використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі профільної школи / В. Талалай, А. Гайдусь // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. – Харків, 2024. – Вип. 23. – С. 145–153.