Психологічна корекція комунікативної діяльності молодших школярів з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено комунікативні навички дітей з інтелектуальними порушеннями. Такі діти, як правило, не мають необхідного рівня соціальної зрілості, що є одним із найважливіших аспектів психологічної готовності до навчання. У цій категорії дітей відсутня потреба у спілкуванні з однолітками, виявляється порушення навичок комунікації. Через цю обставину педагогу весь пропедевтичний період необхідно налагоджувати процес спілкування в дитячому колективі, що є досить складним завданням при відсутності спеціально розробленої методики. Було складено програму олігофренопедагога з формування та корекції комунікативних навичок у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями відповідно до вимог нормативних документів. The article investigates the communication skills of children with intellectual disabilities. Such children, as a rule, do not have the necessary level of social maturity, which is one of the most important aspects of psychological readiness for learning. In this category of children there is no need to communicate with peers, and communication skills are impaired. Because of this circumstance the teacher needs to establish the process of communication throughout the propaedeutic period in the children's team, which is quite a difficult task in the absence of a specially developed methodology. The program of oligophreno-pedagogue on formation and correction of communication skills in younger students with intellectual disabilities in accordance with the requirements of regulatory documents.
Опис
Ключові слова
психологічна корекція, комунікація, діти молодшого шкільного віку, інтелектуальні порушення, psychological correction, communication, children of primary school age, intellectual disabilities
Цитування
Колупаєва Н. Л. Психологічна корекція комунікативної діяльності молодших школярів з інтелектуальними порушеннями / Н. Л. Колупаєва // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 77–82.