Stem-освіта як засіб підвищення творчого потенціалу особистості в рамках науково-педагогічного проекту «Інтелект України»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Publishing Ltd, Dublin, Ireland
Анотація
У статті розглянуто шляхи впровадження stem-освіти у навчально-виховний процес. На основі численних досліджень проаналізовано погляди науковців щодо використання stem-освіти як засобу розвитку творчих здібностей. Визначено, що завдання прикладної спрямованості та винахідницькі задачі є потужним засобом для розвитку творчих здібностей учнів. Охарактеризовано фактори, що впливають на розвиток творчих здібностей учнів : асоціативність, діалектичність та системність мислення. В статье рассмотрены пути внедрения stem-образования в учебно-воспитательный процесс. На основе многочисленных исследований проанализированы взгляды ученых по использованию stem-образования как средства развития творческих способностей. Определено, что задача прикладной направленности и изобретательские задачи является мощным средством для развития творческих способностей учащихся. Охарактеризованы факторы, влияющие на развитие творческих способностей учащихся: ассоциативность, диалектичность и системность мышления. The article considers ways of introducing stem-education into the educational process. On the basis of numerous studies, the views of scientists on the use of stem-education as a means of developing creative abilities are analyzed. It is determined that the problem of applied orientation and inventive tasks is a powerful tool for the development of students' creative abilities. Characterized factors influencing the development of students' creative abilities: associativity, dialecticity and systemic thinking
Опис
Ключові слова
stem-освіта, мислення, здібності, уява, інтелект, творчість, творча уява, винахідницькі задачі, stem-образование, мышление, способности, воображение, интеллект, творчество, творческое воображение, изобретательские задачи, stem-education, thinking, ability, imagination, intelligence, creativity, creative imagination, inventive tasks
Цитування
Гавриш І. В. Stem-освіта як засіб підвищення творчого потенціалу особистості в рамках науково-педагогічного проекту «Інтелект України» / І. В. Гавриш, С. О. Доценко, О. О. Щербакова // Perspectives of research and development : collection of scientific articles. – Dublin : SAUL, 2017. – P. 119–122.