Лирика Бориса Херсонского по-украински: перевод автора

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье рассмотрена поэзия Бориса Херсонского, которая хорошо известна украинскому и зарубежному читателю. Лирика русскоязычного поэта, живущего в Одессе, переведена на десятки европейских языков, в том числе опубликованы прекрасные переводы его стихотворений на украинский язык Марианны Кияновской. В последние годы поэт сам перевел часть своих стихотворений на украинский язык. Это связано с активной гражданской позицией автора. У статті розглянута поезія Бориса Херсонського, яка добре відома українському та зарубіжному читачеві. Лірика російськомовного поета, що живе в Одесі, переведена на десятки європейських мов, в тому числі опубліковані прекрасні переклади його віршів на українську мову Маріанни Кіяновської. В останні роки поет сам перевів частину своїх віршів на українську мову. Це пов'язано з активною громадянською позицією автора. The article examines the poetry of Boris Khersonsky, which is well known Ukrainian and foreign readers. The lyrics of the Russian-speaking poet living in Odessa have been translated into dozens of European languages, including published Marianna Kiyanovskaya's wonderful translations of his poems into Ukrainian language were also published. In recent years he translated some of his poems into Ukrainian himself. This is due to the author's active civic position.
Опис
Ключові слова
Херсонский Борис, поэзия, переводы автора, билингвизм, Херсонський Борис, поезія, переклади автора, білінгвізм, Khersonskiy Boris, poetry, translations of the author, bilingualism
Цитування
Скоробогатова Е. А. Лирика Бориса Херсонского по-украински: перевод автора / Е. А. Скоробогатова, И. М. Панарина // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 83–84.