Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5809
Title: Лирика Бориса Херсонского по-украински: перевод автора
Other Titles: Лірика Бориса Херсонського по-українськи: переклад автора
Lyrics of Boris Kherson in Ukrainian: translation by the author
Authors: Скоробогатова, Е. А.
Панарина, И. М.
Скоробогатова, О. О.
Панаріна, І. М.
Skorobogatova, О.
Panarina, I.
Keywords: Херсонский Борис
поэзия
переводы автора
билингвизм
Херсонський Борис
поезія
переклади автора
білінгвізм
Khersonskiy Boris
poetry
translations of the author
bilingualism
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Скоробогатова Е. А. Лирика Бориса Херсонского по-украински: перевод автора / Е. А. Скоробогатова, И. М. Панарина // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 83–84.
Abstract: В статье рассмотрена поэзия Бориса Херсонского, которая хорошо известна украинскому и зарубежному читателю. Лирика русскоязычного поэта, живущего в Одессе, переведена на десятки европейских языков, в том числе опубликованы прекрасные переводы его стихотворений на украинский язык Марианны Кияновской. В последние годы поэт сам перевел часть своих стихотворений на украинский язык. Это связано с активной гражданской позицией автора. У статті розглянута поезія Бориса Херсонського, яка добре відома українському та зарубіжному читачеві. Лірика російськомовного поета, що живе в Одесі, переведена на десятки європейських мов, в тому числі опубліковані прекрасні переклади його віршів на українську мову Маріанни Кіяновської. В останні роки поет сам перевів частину своїх віршів на українську мову. Це пов'язано з активною громадянською позицією автора. The article examines the poetry of Boris Khersonsky, which is well known Ukrainian and foreign readers. The lyrics of the Russian-speaking poet living in Odessa have been translated into dozens of European languages, including published Marianna Kiyanovskaya's wonderful translations of his poems into Ukrainian language were also published. In recent years he translated some of his poems into Ukrainian himself. This is due to the author's active civic position.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5809
Appears in Collections:Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Скоробогатова Е. А..pdf693.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.