Особливості способу життя студентів-психологів першого курсу під час дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено спосіб життя студентів і визначено, що здоровий спосіб життя є частиною загальної культури людини, що характеризується високим рівнем спеціальних знань і мотиваційно-ціннісних орієнтації, набутих у результаті виховання. Висвітлено результати проведеного анкетування студентів першого курсу, аналіз яких підкреслив, що молоді люди в основному ведуть здоровий спосіб життя. Проте визначено, що студенти рідко відвідують бібліотеку, театри, музеї, кінотеатри, не дуже багато часу проводять на свіжому повітрі, особливо за містом, найчастіше багато часу проводять за комп’ютером та сучасними гаджетами. На жаль в основній масі хлопці та дівчата вже мають шкідливі звички або спробували їх, але усвідомлюють, що їх треба позбуватися. The subject of the study is the factors influencing the healthy lifestyle of students in modern conditions. The paper examines the lifestyle of students and determines that a healthy lifestyle is part of the general culture of man, characterized by a high level of special knowledge and motivational and value orientations acquired as a result of education. The results of the survey of first-year students are presented, the analysis of which emphasized that young people mostly lead a healthy lifestyle. However, it is determined that students rarely visit libraries, theaters, museums, cinemas, do not spend much time outdoors, especially in the city, most often spend time on computers and modern gadgets. Unfortunately, most boys and girls already have bad habits or have tried them, but realize that they need to be eliminated.
Опис
Ключові слова
студенти-психологи, здоров’я, здоровий спосіб життя, потенціал здоров’я, психічне та психологічне здоров’я, харчування, сон, активність фізична, навчання, праця, відпочинок, шкідливі звички, students-psychologists, health, healthy lifestyle, health potential, mental and psychological health, nutrition, sleep, physical activity, study, work, leisure, bad habits
Цитування
Батир Р. Ю. Особливості способу життя студентів-психологів першого курсу під час дистанційного навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Р. Ю. Батир ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 62 с. + дод.
Колекції