Сучасні дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів у педагогічній теорії та практиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сучасні умови, орієнтація суспільства на демократичні засади, модернізація системи дошкільної освіти (різноманіття форм дошкільного виховання, варіантність навчальних програм) зумовлюють необхідність змін в системі підготовки вихователів. У статті висвітлено актуальну проблему підготовки майбутніх вихователів до професійної діяльності з дітьми дошкільного віку, яка знайшла відбиття в багатьох сучасних науковопедагогічних дослідженнях. Проведено аналіз теоретичної бази дослідження, зокрема, найбільш відомих учених у галузі професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти таких, як Г. Аніщенко, Г. Бєлєнької, І. Бутенко, О. Вашак, С. Гаврилюк, Н. Давкуш, І. Дичківської, А Залізняк, С. Петренко, Т. Філімонової, Т. Танько та ін. Мета статті: на основі аналізу науково-педагогічних джерел визначити суть поняття «підготовка майбутніх вихователів», розкрити роль та значення підготовки фахівців у професійній діяльності в закладах дошкільної освіти. У процесі дослідження використано такі методи: аналіз, порівняння, узагальнення для вивчення наукової літератури з окресленої проблеми, що дозволило визначити суть і особливості підготовки майбутніх вихователів у закладах вищої освіти (ЗВО). Зазначено, що нині значна увага приділяється проблемі підготовки студентів факультету дошкільної освіти, адже головною постаттю, від якої залежить навчання, виховання та розвиток дітей дошкільного віку, є вихователь закладу дошкільної освіти (ЗДО). Визначено та уточнено суть поняття «підготовка майбутніх вихователів» та розкрито зміст професійної підготовки студентів дошкільної освіти у ЗВО та здатності, якими вони мають володіти для успішної професійної діяльності. Комплексний аналіз проблеми підготовки майбутнього вихователя в науковій психолого-педагогічній літературі свідчить про те, що у сучасних умовах система підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти розглядається вченими як багатофакторна структура, головне завдання якої полягає в набутті кожним студентом особистісного сенсу діяльності, формуванні професійної майстерності, постійно зростаючий інтерес до роботи з дітьми та їхніми батьками, а також у розвитку успішності в діяльності, на основі якої по-новому вирішуються питання підвищення ефективності виховання у ЗДО. Modern conditions, the orientation of a society to democratic principles, the modernization of preschool education system (variety of preschool education forms, the variability of educational programs) necessitate changes in the system of educators’ training. The article highlights the current problem of preparing future educators for professional activities with preschool children, which is reflected in many modern scientific and pedagogical researches. The authors analyze the theoretical basis of the study, in particular, the most famous scientists in the field of professional training future educators of preschool institutions such as G. Anishchenko, G. Belenka, I. Butenko, O. Vashak, S. Gavrilyuk, N. Davkush, I. Dychkivska, A Zaliznyak, S. Petrenko, T. Filimonova, T. Tanko and others. The purpose of the article is to determine the essence of the concept «training future educators», based on the analysis of scientific and pedagogical sources, to reveal the role and importance of training in professional activities in preschool education. In the course of the research the following methods were used as analysis, comparison, generalization for studying the scientific literature on the outlined problem, which allowed to determine the essence and features of training future educators in institutions of higher education. It is noted that nowadays a lot of attention is paid to the problem of training students of the Faculty of Preschool Education, because an educator is the main figure on whom the education, upbringing and development of preschool children depend. The essence of the concept "training future educators" is defined and clarified and the content of professional training preschool students in institutions of higher education, and the abilities which they must have for successful professional activity are revealed. A comprehensive analysis of the problem of training future educators in the scientific psychological and pedagogical literature shows that in modern conditions the system of future preschool specialists’ training is considered by scientists as a multifactorial structure, the main task of which is to acquire for each student a personal meaning, professional skills, constantly growing interest in working with children and their parents, as well as in the development of success in the activities on the basis of which in a new way to address the issues of improving the effectiveness of education in preschool education institutions.
Опис
Ключові слова
майбутні вихователі, освітній процес, підготовка, дошкільна освіта, заклад дошкільної освіти, future educators, educational process, training, preschool education, preschool education institution
Цитування
Прокопенко І. Ф. Сучасні дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів у педагогічній теорії та практиці / І. Ф. Прокопенко, О. А. Мкртічян // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 61. – С. 146–164.