Інтеркультурна філософія як освітній проект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Трансформації, які відбуваються сьогодні в середині самої філософії беззаперечно пов’язані з проблемою виправдання необхідності філософії у сучасному суспільстві та культурі. Останнє актуалізує для філософського дискурсу питання інтер– і транскультурних перспектив філософування, розвитку інтеркультурної філософії. Автором розкрито декілька можливих проектів інтеркультурної філософії.Трансформации, которые происходят сегодня внутри самой философии бесспорно связаны с проблемой оправдания необходимости философии в современном обществе и культуре. Последнее актуализирует для философского дискурса вопрос интер- и транскультурных перспектив философствования, развития интеркультурнои философии. Автором раскрыто несколько возможных проектов интеркультурной философии. The transformations that are taking place today within philosophy itself are undoubtedly associated with the problem of justifying the need for philosophy in modern society and culture. The latter actualizes for philosophical discourse the issue of inter- and transcultural perspectives of philosophizing, the development of intercultural philosophy. The author disclosed several possible projects of intercultural philosophy.
Опис
Ключові слова
інтеркультурна філософія, сучасний філософський дискурс, діалог культур, герменевтика філософії, філософська компаративістика, интеркультурная философия, современный философский дискурс, диалог культур, герменевтика философии, философская компаративистика, intercultural philosophy, modern philosophical discourse, dialogue of cultures, hermeneutics of philosophy, philosophical comparative studies
Цитування
Дроботенко М. О. Інтеркультурна філософія як освітній проект / М. О. Дроботенко // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій», Харків, 6–7 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 42–47.