ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ЩОДО КОНТРОЛЮ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КАРАТИСТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження – проаналізувати різні теоретико-методичні тенденції з питань контролю силових здібностей школярів-каратистів, на основі аналізу обрати засоби для складання подальшої програми тестування. Матеріали і методи. Метод аналізу й узагальнення літературних джерел використовувався для визначення стану сучасної передової практики з питань контролю силової підготовленості дітей молодшого шкільного віку в єдиноборствах (карате, кікбоксингу, тхеквондо, рукопашному бою та інших видах). Вивчалися роботи з теорії та методики фізичного виховання та спортивного тренування вітчизняних і зарубіжних фахівців. Результати. У статті визначено мету, завдання та головні терміни силової підготовленості школярів-каратистів. Визначені засоби та особливості організації і проведення контролю силової підготовленості в єдиноборствах. Висновки. Вивчено теоретичні основи розвитку рухових здібностей. Основні поняття, біологічні та психолого-педагогічні закономірності силової діяльності спортсменів. Досліджувалися засоби, методи, принципи, особливості розвитку силових здібностей. Проаналізовані думки авторів наукових досліджень, щодо завдань, засобів і методів контролю. На основі вивчених джерел було обрано педагогічні тести, які оптимально характеризують структуру та рівень силової підготовленості школярів-каратистів. The purpose of the study is to analyze various theoretical and methodological trends in the issue of controlling the strength abilities of karate students, based on the analysis, to choose the means for drawing up a further testing program. Materials and methods. The method of analysis and generalization of literary sources was used to determine the state of modern advanced practice in matters of control of strength training of children of primary school age in martial arts (karate, kickboxing, taekwondo, hand-to-hand combat and other types). Works on the theory and methods of physical education and sports training of domestic and foreign specialists were studied. The results. The article defines the purpose, tasks and main terms of strength training of karate students. Defined means and features of organization and control of strength training in martial arts. Conclusions. The theoretical foundations of the development of motor skills have been studied. Basic concepts, biological and psychological-pedagogical regularities of strength activities of athletes. The means, methods, principles, and features of the development of strength abilities were studied. The opinions of the authors of scientific studies regarding tasks, means and methods of control are analyzed. Pedagogical tests were chosen based on the studied sources, which optimally characterize the structure and level of strength training of karate students.
Опис
Ключові слова
кіокушинкай карате, силові здібності, надійність тестів, інформативність тестів, хлопці, kyokushinkai karate, strength abilities, reliability of tests, informativeness of tests, boys
Цитування
Ріяка В. Огляд існуючих підходів щодо контролю силової підготовленості каратистів / В. Ріяка, С. Марченко // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 187–191.