ДОСВІД ПРОНИКНЕННЯ У СПЕЦИФІКУ КОМПОЗИТОРСЬКОГО МИСЛЕННЯ У «ТРЬОХ ПІСНЯХ З “ВІЛЬГЕЛЬМА ТЕЛЛЯ” Ф. ШИЛЛЕРА» Ф. ЛІСТА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано дві редакції першої пісні з «Трьох піснях з “Вільгельма Телля” Ф. Шиллера» Ф. Ліста. У результаті проведеного дослідження сформульовано висновки. Між двома редакціями першої пісні циклу багато спільного: збереження жанрової неоднозначності, великого вступу, розбалансованості строфічності вірша і наскрізності музичної композиції, протиставлення двох світів на рівні тональної організації, застосування варіантності і комбінаторності як методів мотивно-тематичної роботи, нарешті, збереження тієї ж самої тональності. Водночас між редакціями є величезні відмінності: у другій версії більш рельєфна вокальна партія, спрощена і дискретна фортепіанна, що у взаємодії із логікою тонального розвитку і мотивною варіантністю і комбінаторністю «грає» на розкриття смислового плану поетичного першоджерела. The publication analyzes two editions of the first song from "Three Songs from F. Schiller's Wilhelm Tell" by F. Liszt. Conclusions were formulated as a result of the conducted research. The two editions of the first song of the cycle have a lot in common: preservation genre ambiguity, a long introduction, the imbalance of the strophic nature of the poem and the thoroughness of the musical composition, the opposition of two worlds at the level of tonal organization, the use of variability and combinatorics as methods motive-thematic work, finally, preservation of the same tonality. At the same time, there are huge differences between the editions: in the second version, the vocal part is more in relief, and the piano is simplified and discrete, which, in interaction with the logic of tonal development and motivic variability and combinatoriality, "plays" to reveal the semantic plan of the poetic original source.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, вокальний цикл, Ліст Ф., композиторське мислення, musical art, vocal cycle, F. Liszt, composer's thinking
Цитування
Калашник М. П. Досвід проникнення у специфіку композиторського мислення у «Трьох піснях з “Вільгельма Телля” Ф. Шиллера» Ф. Ліста / М. П. Калашник // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 96–100.