Іван Матвійович Неклюдов та Іван Федорович Прокопенко: освіта і наука як сенс життя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Стаття присвячена висвітленню та аналізу основних етапів життя, професійної та громадської діяльності Неклюдова Івана Матвійовича та Прокопенка Івана Федоровича як провідних сковородинівських науковців та освітян. Випускник фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди І. М. Н еклюдов (1935 р.н.), доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, один із найвидатніших вітчизняних фізиків, наукові дослідження якого стосуються фізики міцності, фізичного та радіаційного матеріалознавства. І. Ф. Прокопенко (1936–2021) – доктор педагогічних наук, професор, академік-засновник Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник народної освіти України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (1980–2020 рр.), український економіст, педагог, авторитетний громадський діяч, видатний учений, фахівець у галузі нових педагогічних технологій навчання та виховання, економічної теорії, філософії освіти. І. М. Н еклюдов та І. Ф. Прокопенко належать поколінню, яке з дитинства пройшло випробування війною та важкою працею. І. М. Н еклюдов та І. Ф. Прокопенко, починаючи від аспірантури до найвищих керівних посад в регіоні, пройшли усі сходинки великого трудового та наукового шляхів, протягом десятиліть залишаючись відданими своїм установам. Протягом усієї професійної діяльності, І. М. Н еклюдов та І. Ф. Прокопенко виконували фено- менальні обсяги громадської та організаційно-наукової роботи. Особливе місце у роботі І. М. Н еклюдова та І. Ф. Прокопенка займали керівництво та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. Багаторічна сумлінна праця І. М. Н еклюдова та І. Ф. Прокопенка знайшла визнання на державному рівні та відзначена чималою кількістю нагород. Таким чином, виховання у праці, загартування нею, багаторічна щоденна цілеспрямована робота над собою, непохитність гуманістичного світогляду — запорука безумовного життєвого та професійного успіху І. М. Неклюдова та І.Ф. Прокопенка. Життя та діяльність І. М. Н еклюдова та І. Ф. Прокопенка, головними цінностями яких стали працелюбність, відданість професії, любов до людей, порядність та щирість, — не тільки приклад для наслідування, а й джерело натхнення для багатьох поколінь майбутніх педагогів, вчених, науковців. The article is devoted to the coverage and analysis of the main stages of the life, professional and social activities of Neklyudov Ivan Matviyovych and Prokopenko Ivan Fedorovych as leading scientists and educators by Skovoroda. I. M. Neklyudov (born in 1935), a graduater of the Faculty of Physics and Mathematics of the H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, doctor of physical and mathematical sciences, professor, academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, honored worker of science and technology of Ukraine, is one of the most outstanding ukrainian physicists, whose scientific research concerns the physics of strength, physical and radiation materials science. I. F. Prokopenko (1936–2021) — Doctor of Pedagogical Sciences, professor, academician-founder of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, honored worker of public education of Ukraine, rector of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (1980–2020), Ukrainian economist, teacher, authoritative public figure, outstanding scientist, specialist in the field of new pedagogical technologies of education and training, economic theory, philosophy of education. I.M. Neklyudov and I.F. Prokopenko belong to a generation that has been tested by war and hard work since childhood. I. M. Neklyudov and I. F. Prokopenko, starting from graduate school to the highest management positions in the region, have passed all the steps of the great labor and scientific paths, remaining loyal to their institutions for decades. Throughout their professional careers, I. M. Neklyudov and I. F. Prokopenko performed phenomenal amounts of social, organizational and scientific work. A special place in the work of I. M. Neklyudov and I. F. Prokopenko was occupied by the leadership and training of highly qualified scientific personnel. Many years of conscientious work of I. M. Neklyudov and I. F. Prokopenko found recognition at the state level and were awarded a considerable number of awards. Thus, education in work, hardening by it, many years of daily purposeful work on oneself, steadfastness of a humanistic worldview are the keys to unconditional life and professional success of I.M. Neklyudov and I.F. Prokopenko The life and activities of I. M. Neklyudov and I. F. Prokopenko, whose main values were diligence, dedication to the profession, love for people, decency and sincerity, are not only an example to follow, but also a source of inspiration for many generations of future teachers, scientists , scientists.
Опис
Ключові слова
ХНПУ імені Г.С.Сковороди, Іван Матвійович Неклюдов, Іван Федорович Прокопенко, фізико-математичний факультет, ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», підготовка учителів, H.S. Skovoroda KhNPU, Ivan Matviyovych Neklyudov, Ivan Fedorovych Prokopenko, Faculty of Physics and Mathematics, NSC "Kharkiv Physical and Technical Institute", teacher training
Цитування
Пономарьова Н. О. Іван Матвійович Неклюдов та Іван Федорович Прокопенко: освіта і наука як сенс життя / Н. О. Пономарьова // Новий колегіум. – 2022. – № 3 (108). – С. 5–12.