ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто використання інформаційно-комунікаційних технологій у трудовому навчанні, яке суттєво збагачує навчальний процес, допомагає мотивувати учнів, надає їм упевненості у власних силах, готує молоде покоління до життя в інформаційному просторі, дає можливість для розвитку творчого потенціалу учнів. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у трудовому навчанні – це широке впровадження в педагогічну практику психолого-педагогічних розробок, що дозволяють інтенсифікувати навчальний процес, та створення можливості легкого доступу учнів до практично необмеженого обсягу інформації та її аналітичної обробки, підсилення інтелектуальних можливостей, створення умов для перебудови їхньої пізнавальної діяльності. В статье рассмотрено использование информационно-коммуникационных технологий в трудовом обучении, которое существенно обогащает учебный процесс, помогает мотивировать учеников, придает им уверенности в собственных силах, готовит молодое поколение к жизни в информационном пространстве, дает возможность для развития творческого потенциала учащихся. Использование информационно-коммуникационных технологий в трудовом обучении – это широкое внедрение в педагогическую практику психолого-педагогических разработок, позволяющих интенсифицировать учебный процесс, и создание возможности легкого доступа учащихся к практически неограниченному объему информации и ее аналитической обработки, усиления интеллектуальных возможностей, создание условий для перестройки их познавательной деятельности. The article deals with the use of information and communication technologies in labor education, which greatly enriches the learning process, helps motivate students, gives them confidence in their abilities, prepares the younger generation for life in the information environment, gives opportunities for the development of creative potential of students. The use of information and communication technologies in labour training means the widespread introduction into pedagogical practice of psychological and pedagogical developments that make it possible to intensify the learning process and create the possibility of easy access for students to an almost unlimited volume of information and its analytical processing, enhance their intellectual capabilities, and create the conditions for restructuring their cognitive activity.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології, трудове навчання, навчальний процес, студентські роботи, информационно-коммуникационные технологии, трудовое обучение, учебный процесс, студенческие работы, information and communication technologies, work training, learning process, student works
Цитування
Греков М. О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у трудовому навчанні / М. О. Греков, Н. В. Олефіренко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 31–36.