Сутнісні характеристики соціального управління

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2001
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, видавець AT «Бізнес Інформ»
Анотація
Сутнісні характеристики соціального управління розглянуто на прикладах функціонування системи освіти. Система соціального управління виступає в якості складової частини суспільства. У процесі управління удосконалюються відносини між суб'єктом і об'єктом, урізноманітнюються форми діяльності та відповідні їм методи, засоби і способи. Зміст управління полягає у визначенні та описі критеріїв оптимальності і обмежень. Особливості управління - полягають в необхідності враховувати інтереси, потреби, можливості людей в різних сферах суспільної діяльності. Система соціального управління повинна володіти якостями самодіяльності, самоорганізації, саморозвитку, а суспільство в цілому - якісно самодостатньо. Характеристики социального управления рас­смотрены на примерах функционирования системы образования. Система социального управления выступает в качестве составной части общества. В процессе управления совершенствуются отношения между субъектом и объектом, разнообразятся формы деятельности и соответствующие им методы, средства и способы. Содержание управления заключается в определении и описании критериев оптимальности и ограничений. Особенности управления - заключаются в необходимости учитывать интересы, потребности, возможности людей в разных сферах общественной деятельности. Система социального управления должна владеть качествами самодеятельности, самоорганизации, саморазвития, а общество в целом – качественно самодостаточно. The characteristics of social management are considered on examples of the functioning of the education system. The system of social management acts as an integral part of society. In the management process, relations between the subject and the object are improved, the forms of activity and the corresponding methods, means and methods are diversified. The content of management consists in defining and describing criteria for optimality and limitations. Management features - are the need to take into account the interests, needs, capabilities of people in different spheres of social activity. The social management system must possess the qualities of amateur, self-organization, self-development, and society as a whole is qualitatively self-sufficient.
Опис
Ключові слова
педагогіка, соціаль­не управління, освіта, педагогика, со­циальное управление, образование, pedagogy, social management, education
Цитування
Прокопенко A. I. Сутнісні характеристики соціального управління / A. I. Прокопенко // Новий колегіум. – 2001. – Вип. 4 (11). – С. 31–36.