ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ТА ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті розглянуто інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчої особистості молодшого школяра, розглянуто суть творчої особистості школяра. З’ясовано сутність поняття «інтерактивне навчання» – навчання, побудоване на взаємодії учнів з навчальним оточенням, навчальним середовищем, що служить сферою засвоєння знань. Було розглянуто класифікацію інтерактивних технологій навчання (О. Пометун та Л. Пироженко): інтерактивні технології кооперативного навчання (учні працюють на уроці в парах та групах); інтерактивні технології колективно-групового навчання (активізується весь класу при вирішенні різних завдань, які потребують колективного розуму); технології ситуативного моделювання (учні мають свободу у вираження власних думок, розвиток уяви та фантазії); технології опрацювання дискусійних питань (учні формулюють аргументи, чітко висловлюють свою думку та переконують інших). Також розкрито зміст кожної групи технологій та їхній вплив на учнів початкової школи. Схарактеризовано умови успішного використання інтерактивних технологій, їх впровадження в освітній процес. У роботі висвітлюються різноманітні форми втілення новітніх технологій в уроки початкової школи, які допомагають розвивати творчі здібності дитини, її уяву, мислення та креативність. Накреслені фактори творчого розвитку учнів, що сприяють формуванню їх творчих здібностей (необхідне середовище; удосконалення навичок учнів, оцінювання їхніх досягнень; врахування індивідуальних здібностей кожного з учнів). Описано, що важливими умовами творчої діяльності дитини є: підбір вчителем завдань, що потребують творчої переробки; максимальна індивідуалізація й диференціація освітнього процесу; навчання дітей без примусу; розвиток стійкої зацікавленості до знань і потреби в їхньому самостійному пошуку; розв’язування творчих завдань. The article considers interactive learning technologies as a means of developing the creative personality of a primary school student, considers the essence of the creative personality of a student. The essence of the concept of "interactive learning" is clarified – learning based on the interaction of students with the learning environment, the learning environment that serves as the sphere of assimilation of knowledge. The classification of interactive learning technologies (O. Pometun and L. Pirozhenko) was considered: interactive technologies of cooperative learning (students work in the classroom in pairs and groups); interactive technologies of collective-group learning (the entire class is activated when solving various tasks that require a collective mind); situational modeling technologies (students have freedom to express their own thoughts, develop imagination and Imagination); Technologies for working out discussion issues (students formulate arguments, clearly express their opinions and convince others). The content of each group of technologies and their impact on primary school students are also disclosed. The article describes the conditions for successful use of interactive technologies and their implementation in the educational process. The paper highlights various forms of implementing the latest technologies in primary school lessons that help develop the child’s creative abilities, imagination, thinking and creativity. Factors of creative development of students that contribute to the formation of their creative abilities are outlined (the necessary environment; improving students’ skills, evaluating their achievements; taking into account the individual abilities of each of the students). It is described that important conditions for a child’s creative activity are: the teacher’s selection of tasks that require creative processing; maximum individualization and differentiation of the educational process; teaching children without compulsion; the development of a stable interest in knowledge and the need for their independent search; solving creative tasks.
Опис
Ключові слова
творчість, інтерактивні технології навчання, освітній процес, критичне мислення, creativity, interactive learning technologies, educational process, critical thinking
Цитування
Філатова Л. Запровадження інтерактивних технологій в освітній процес задля розвитку креативного мислення та творчих здібностей молодших школярів / Л. Філатова, М. Ковальова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молод. вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2023. – Вип. 68, т. 2. – С. 302–306.