Поняття поліморфна дислалія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто поліморфне порушення звуковимови. Причинами поліморфного порушення звуковимови також є суто фізіологічні – неправильна будова мовного апарату (механічна дислалія). Причинами її виникнення є органічні порушення периферійного мовного апарату, обумовлені особливостями кістково-м’язової будови. Подібні порушення мовних функцій вимагають надання негайної об’єднаної допомоги вузьких спеціалістів, логопедів, батьків та дитячих закладів освіти. Від їхньої успішної взаємодії залежить, наскільки комфортне буде перебування дитини у школі, успішність адаптації дитини до соціуму. The article deals with polymorphic disorders of sound pronunciation. The causes of polymorphic disorders of sound pronunciation are also purely physiological – improper structure of the speech apparatus (mechanical dyslalia). The causes of its occurrence are organic disorders of the peripheral speech apparatus, due to the peculiarities of the musculoskeletal structure. Such disorders of speech functions require the provision of immediate joint assistance narrow specialists, speech therapists, parents and children's educational institutions. Their successful interaction successful interaction depends on how comfortable the child will be in school, the success of the child's adaptation to society.
Опис
Ключові слова
дислалія, діти молодшого шкільного віку, dyslalia, children of primary school age
Цитування
Комишан М. Поняття поліморфна дислалія / М. Комишан // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 45.