Цифровізація в підготовці іноземних здобувачів (в курсі «Українська мова як іноземна»): огляд інструментів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Репрезентована розвідка присвячена розгляду імплементації цифрових технологій у підготовку іноземних здобувачів, які вивчають українську мову як іноземну. У контексті вимушеної дистанційної та змішаної форм роботи цифрові інструменти дають змогу вирішувати освітні завдання на якісному рівні та ефективно працювати з навчальними матеріалами. Стаття засвідчує актуальність і перспективність використання цифрових технологій у навчальному процесі. У статті проведено огляд та аналіз сучасної наукової та науково-методичної літератури, що досліджує процеси цифровізації в освіті. Розглянуто такі інструменти, як дистанційні освітні технології, електронне навчання та системи управління навчанням. Зазначено, що сервіси та онлайн-ресурси набули широкого поширення і забезпечують зручність збереження, передачі та структурування навчальних матеріалів, організацію відеоконференцій, спільне редагування документів, створення інтерактивних середовищ, тестування тощо. Особливу увагу приділено мобільним застосункам для вивчення української мови як іноземної, які займають важливе місце серед цифрових інструментів для формування комунікативної компетенції здобувачів; зазначено, що розробники пропонують спеціальні застосунки для вивчення української лексики, зокрема, на початкових рівнях; виділено низку готових онлайн-ресурсів для вивчення української мови. У розвідці зроблена спроба виділення переваг та недоліків імплементації цифрових ресурсів у процес навчання української мови як іноземної. Зазначено, що акцент у сучасній освіті має бути зроблений на цифровій трансформації освітньої галузі, а не на хаотичному використанні цифрових інструментів у традиційних методах роботи. Зроблено висновок, що цифрові інструменти мають значний потенціал для підвищення ефективності навчання української мови як іноземної. Пропонується звернути увагу на подальше розроблення та імплементацію цифрових технологій в освітній процес із метою покращення результатів навчання іноземних здобувачів. The presented research focuses on the implementation of digital technologies in the training of foreign students studying Ukrainian as a foreign language. Given the current situation of distance and blended forms of educational work, digital tools offer the opportunity to solve educational tasks and work with educational materials effectively. The article establishes the relevance and potential of using digital technologies in the educational process. It provides a review and analysis of contemporary scientific and methodological literature that explores the digitalization processes in education. The article examines various tools such as distance education technologies, e-learning, and learning management systems. It emphasizes the widespread availability of such services and online resources that facilitate the storage, transfer, and organization of educational materials, as well as the ability to conduct video conferences, collaborate on document editing, create interactive environments, and conduct tests. The article particularly focuses on mobile applications designed for learning the Ukrainian language as a foreign language, highlighting their significance in developing the communicative competence of applicants. The article mentions that developers offer specialized applications for learning Ukrainian vocabulary, especially at the elementary level; and also provides a list of existing online resources for learning the Ukrainian language. The paper also attempts to highlight the advantages and disadvantages of implementing digital resources in learning Ukrainian as a foreign language. It is noted that the emphasis in modern education should be on the digital transformation of the education sector rather than chaotically using digital tools in traditional teaching methods. It was concluded that digital tools have significant potential to enhance the effectiveness of teaching Ukrainian as a foreign language. Therefore, the article proposes further attention to the development and implementation of digital technologies in the educational process to improve the learning outcomes of foreign students.
Опис
Ключові слова
цифрові інструменти навчання, комунікативна компетенція, імплементація, навчання української мови як іноземної, digital technologies, communicative competence, implementation, learning Ukrainian as a Foreign Language
Цитування
Веретюк Т. Цифровізація в підготовці іноземних здобувачів (в курсі «Українська мова як іноземна»): огляд інструментів / Т. Веретюк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молод. вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2023. – Вип. 70, т. 1. – С. 296–303.