РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління»
Анотація
Актуальність проблеми дослідження обумовлена продовженням, навіть в умовах запровадження воєнного стану в нашій країні, процесу реформування різних сфер народного господарювання, поширення інноваційних процесів в різних видах діяльності – управлінській, освітній, виробничій, медичній, юридичній та інших. Не є виключенням і маркетингова діяльність керівника, оскільки ринкові відносини, на основі яких здійснюється сьогодні функціонування та розвиток різних сфер народного господарювання, складаються таким чином, що будь-яка організація потрапляє в невизначені умови діяльності, коли важко оцінити й передбачити перспективи її функціонування та розвитку. Відтак саме рефлексивний підхід дозволяє окреслити проблемне поле організації, що сприятиме вдосконаленню маркетингової діяльності керівника. У статті уточнено суть маркетингу, визначено функції маркетингу освітньої організації, розкрито принципи здійснення маркетингу та його цілі в освітній організації. Висвітлено основні стратегічні й тактичні завдання маркетингової діяльності освітньої організації. Визначено особливості маркетингової діяльності освітньої організації, що виявляються у сфері дій і об’єктів маркетингу освітніх послуг, визначенні цільових орієнтирів і проблемності змісту, суб’єктів маркетингових взаємин і їхніх функцій. Доведено, що управління на засадах рефлексивного підходу дозволяє в інший спосіб подивитися на зміст маркетингової діяльності освітньої організації, переглянути її та по-іншому усвідомити завдання, без чого неможлива така діяльність. Системна рефлексія забезпечує «перехід» до нових, раніше не відомих шляхів і засобів досягнення позитивних кроків маркетингу на ринку освітніх послуг. Описано форми рефлексивного управління – програмування та визначення якості маркетингової діяльності керівника освітньої організації. Наведено приклад оцінювання маркетингової діяльності керівника та методичні рекомендації з її вдосконалення. The relevance of the research problem is due to the continuation, even in the conditions of the introduction of martial law in our country, of the process of reforming various spheres of the national economy, the spread of innovative processes in various types of activities - managerial, educational, industrial, medical, legal and others. The marketing activity of the manager is no exception, since the market relations, on the basis of which the functioning and development of various spheres of the national economy are carried out today, are formed in such a way that any organization falls into uncertain conditions of activity, when it is difficult to assess and predict the prospects of its functioning and development . Therefore, it is the reflexive approach that makes it possible to outline the problematic field of the organization, which will contribute to the improvement of the manager's marketing activities. The article clarifies the essence of marketing, defines the functions of marketing in an educational organization, reveals the principles of marketing and its goals in an educational organization. The main strategic and tactical tasks of the educational organization's marketing activities are highlighted. The peculiarities of the educational organization's marketing activity, which are found in the field of actions and objects of marketing of educational services, determination of target orientations and problematic content, subjects of marketing relations and their functions, are determined. It has been proven that management based on a reflexive approach allows you to look at the content of the educational organization's marketing activity in a different way, to review it and to understand the tasks in a different way, without which such activity is impossible. Systemic reflection provides a "transition" to new, previously unknown ways and means of achieving positive marketing steps in the market of educational services. Forms of reflexive management are described - programming and determining the quality of marketing activities of the head of an educational organization. An example of evaluating the manager's marketing activity and methodical recommendations for its improvement are provided.
Опис
Ключові слова
маркетингова діяльність, освітня організація, управління, рефлексивний підхід, marketing activity, educational organization, management, reflexive approach
Цитування
Зеленська Л. Д. Рефлексивний підхід до маркетингової діяльності керівника освітньої організації / Л. Д. Зеленська, О. Є. Гречаник // Наукові інновації та передові технології. – 2023. – Вип. № 2 (16). – С. 169–178.