Методика викладання елементів історії математики на уроках та в позаурочний час

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі науково обгрунтовано торетичні основи введення елементів історизму в навчальний процес з математики; розкрито освітнє і виховне значення застосування історичних відомостей у навчальному процесі з математики; схарактеризовано форми, методи і засоби введення елементів історизму в сучасний шкільний курс математики на уроках та в позакласній роботі. Розроблено та експериментально перевірено науково-технологічне забезпечення застосування елементів історії математики на уроках та в позаурочний час. У ході дослідно-експериментальної роботи з організації навчання математики із застосуванням елементів історизму доведено позитивний вплив розробленого технологічного забезпечення на рівні сформованості навчальних можливостей учнів за всіма визначеними критеріями та якісними показниками. In the qualification work, the theoretical foundations of the introduction of elements of historicism into the educational process in mathematics are scientifically substantiated; the educational and educational significance of the application of historical information in the educational process of mathematics is revealed; the forms and methods of introducing elements of historicism into the modern school mathematics course in lessons and in extracurricular work are characterized. Scientific and technological support for the application of elements of the history of mathematics in lessons and outside of school hours has been developed and experimentally tested. In the course of research and experimental work on the organization of teaching mathematics with the use of elements of historicism, the positive influence of the developed technological support on the level of formation of students' educational opportunities according to all the defined criteria and quality indicators was proven.
Опис
Ключові слова
елементи історизму, науково-технологічне забезпечення, навчальний процес з математики, elements of historicism, scientific and technological support, educational process in mathematics
Цитування
Буркота І. В. Методика викладання елементів історії математики на уроках та в позаурочний час : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / І. В. Буркота ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 58 с. : іл., табл. + дод.
Колекції