Методика викладання елементів історії математики на уроках та в позаурочний час

dc.contributor.authorБуркота, І. В.
dc.date.accessioned2024-02-28T09:46:35Z
dc.date.available2024-02-28T09:46:35Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі науково обгрунтовано торетичні основи введення елементів історизму в навчальний процес з математики; розкрито освітнє і виховне значення застосування історичних відомостей у навчальному процесі з математики; схарактеризовано форми, методи і засоби введення елементів історизму в сучасний шкільний курс математики на уроках та в позакласній роботі. Розроблено та експериментально перевірено науково-технологічне забезпечення застосування елементів історії математики на уроках та в позаурочний час. У ході дослідно-експериментальної роботи з організації навчання математики із застосуванням елементів історизму доведено позитивний вплив розробленого технологічного забезпечення на рівні сформованості навчальних можливостей учнів за всіма визначеними критеріями та якісними показниками. In the qualification work, the theoretical foundations of the introduction of elements of historicism into the educational process in mathematics are scientifically substantiated; the educational and educational significance of the application of historical information in the educational process of mathematics is revealed; the forms and methods of introducing elements of historicism into the modern school mathematics course in lessons and in extracurricular work are characterized. Scientific and technological support for the application of elements of the history of mathematics in lessons and outside of school hours has been developed and experimentally tested. In the course of research and experimental work on the organization of teaching mathematics with the use of elements of historicism, the positive influence of the developed technological support on the level of formation of students' educational opportunities according to all the defined criteria and quality indicators was proven.
dc.identifier.citationБуркота І. В. Методика викладання елементів історії математики на уроках та в позаурочний час : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / І. В. Буркота ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 58 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14158
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectелементи історизму
dc.subjectнауково-технологічне забезпечення
dc.subjectнавчальний процес з математики
dc.subjectelements of historicism
dc.subjectscientific and technological support
dc.subjecteducational process in mathematics
dc.titleМетодика викладання елементів історії математики на уроках та в позаурочний час
dc.title.alternativeMethods of teaching elements of the history of mathematics in the classroom and in out of school hours
dc.typeOther
Файли
Колекції