ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНІХ І ВИХОВНИХ ПРАКТИК В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПАНДЕМІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто трансформацію освітніх і виховних практик в екстремальних умовах війни та пандемії. Освітні практики філософії, з одного боку, є відповіддю на соціальні і культурні запити суспільства, а з іншого – мають випереджальний характер, задаючи перспективу духовного оновлення і формування людини майбутнього. Зазначено, що досвід сучасної філософії демонструє широкий спектр підходів і дидактичних можливостей формування світоглядної культури і культури мислення у просторі формальної і неформальної освіти. Найбільш поширеними практиками є поєднання класичних просвітницьких форм філософського виховання і вишколу різних верств населення з новими медійними можливостями глобальних мереж, телебачення і навіть попкультури, а також техніки перфомансу. Застосування гібридних філософських жанрів в сучасних освітніх практиках філософії також сприяє проникненню елементів філософського знання до свідомості широких верств населення. The publication examines the transformation of educational and educational practices in the extreme conditions of war and pandemic. Educational practices of philosophy, on the one hand, are a response to the social and cultural demands of society, and on the other hand, they have an anticipatory character, setting the perspective of spiritual renewal and the formation of the person of the future. It is noted that the experience of modern philosophy demonstrates a wide range of approaches and didactic possibilities for the formation of worldview culture and thinking culture in the space of formal and informal education. The most common practices are a combination of classical educational forms of philosophical education and education of various layers of the population with new media opportunities of global networks, television and even pop culture, as well as performance techniques. The use of hybrid philosophical genres in modern educational practices of philosophy also contributes to the penetration of elements of philosophical knowledge into the consciousness of the general population.
Опис
Ключові слова
філософія освіти, освітній процес, російсько-українська війна, пандемія, philosophy of education, educational process, Russian-Ukrainian war, pandemic
Цитування
Дроботенко М. О. Трансформація освітніх і виховних практик в екстремальних умовах війни та пандемії / М. О. Дроботенко // Освіта і доля нації. Освіта та екзистенційні виклики сучасності: війна та нові різновиди пандемії : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 30 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред. та ін.]. – Харків, 2022. – С. 22–25.