Витоки особливостей процесу доказування у справах які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що у справах, що виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця, важливо встановити справжні причини звільнення з роботи. Покладання на роботодавця обов’язку доведення законності звільнення працівника є особливістю доказування у справах, що виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця з огляду на фактичні обставини справи. В статье раскрыто, что по делам, возникающим в связи с расторжением трудового договора по инициативе работодателя, важно установить истинные причины увольнения с работы. Возложение на работодателя обязанности доказывания законности увольнения работника является особенностью доказывания по делам, возникающим в связи с расторжением трудового договора по инициативе работодателя с учетом фактических обстоятельства дела. The article reveals that in cases arising from the termination of an employment contract at the initiative of the employer, it is important to establish the true reasons for dismissal. Imposing on the employer the obligation to prove the legality of the dismissal of the employee is a feature of the evidence in cases arising in connection with the termination of the employment contract at the initiative of the employer in view of the actual circumstances of the case.
Опис
Ключові слова
трудове право України, трудові відносини, трудовий договір, роботодавець, працівник, магістерські роботи, трудовое право Украины, трудовые отношения, трудовой договор, работодатель, работник, магистерские работы, labor law of Ukraine, labor relations, employment contract, employer, employee, master works
Цитування
Соловйов С. О. Витоки особливостей процесу доказування у справах які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця / С. О. Соловйов // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 209–211.