Формування нової моделі вищої освіти в Україні в умовах радянської тоталітарної системи (20-ті роки ХХ ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет, Запоріжжя; Видавничий дім «Гельветика», Херсон
Анотація
У статті проаналізовано та систематизовано дані архівних матеріалів, нормативно-правових документів, наукової літератури, які висвітлюють важливі питання нової моделі вищої освіти, робітничих факультетів, науково-дослідних кафедр після прийняття «Кодексу законів про народну освіту УСРР» у 1922 році в Україні в умовах радянської тоталітарної системи у 20-ті роки ХХ ст. Мета статті – висвітлити на основі аналізу архівних матеріалів, науково-історичної літератури, нормативно-правових документів основні питання формування нової моделі вищої освіти (технікумів, інститутів, Вищих трирічних педагогічних курсів), робітничих факультетів, науково-дослідних кафедр після прийняття «Кодексу законів про народну освіту УСРР» у 1922 році на території Україні в умовах радянської тоталітарної системи у 20-ті рр. ХХ ст. Методологія дослідження спирається на загальнонаукові методи, а саме: історико-педагогічний аналіз, узагальнення, синтез, порівняння архівних матеріалів, наукової літератури, нормативно-правових документів, які сприяли визначенню досліджуваних питань нової моделі вищої освіти у 20-ті рр. ХХ ст.; а також історико-структурний, який дав змогу розробити структуру статті і систематизувати історико-педагогічні джерела. Встановлено, що, коли до влади прийшли більшовики, на території сучасної України система вищої освіти зазнала величезних перетворень. Правила обіймання посад викладачами у ЗВО повністю були змінені; на спеціальні науково-дослідні кафедри, які були створені у великих містах, лягала підготовка аспірантів; нова процедура надання вчених ступенів була розроблена; ставав класовим і був орієнтованим на «оробітничення» вищої школи вступ до ЗВО; з причини важкого матеріального становища ЗВО поновлювалась плата за навчання; щоб полегшити життя однієї з незахищених верств населення – студентства – встановлювалися стипендії; після виконання ряду вимог навчального плану студенти закінчували ЗВО і отримували документи про це; були започатковані і почали функціонувати робфаки для надання освіти всім бажаючим її отримати; ректор і політкомісар стали очолювати ВНЗ, в обов’язки ректора входило управляти ВНЗ, політкомісара – контролювати управління. Глибокий аналіз уроків історії дає можливість країні самовдосконалюватись, розвиватися в потрібному напрямі, будувати демократичне суспільство. В статье проанализированы и систематизированы данные архивных материалов, нормативно-правовых документов, научной литературы, освещающих важные вопросы новой модели высшего образования, рабочих факультетов, научно-исследовательских кафедр после принятия «Кодекса законов о народном образование УССР» в 1922 году в Украине в условиях советской тоталитарной системы в 20-е годы ХХ в. Цель статьи – осветить на основе анализа архивных материалов, научно-исторической литературы, нормативно-правовых документов основные вопросы формирования новой модели высшего образования (техникумов, институтов, высших трехлетних педагогических курсов), рабочих факультетов, научно-исследовательских кафедр после принятия «Кодекса законов о народном образовании УССР» в 1922 году на территории Украины в условиях советской тоталитарной системы в 20-е гг. ХХ в. Методология исследования опирается на общенаучные методы, а именно: историко-педагогический анализ, обобщение, синтез, сравнение архивных материалов, научной литературы, нормативно-правовых документов, которые способствовали определению исследуемых вопросов новой модели высшего образования в 20-е гг. ХХ в .; а также историко-структурный, который позволил разработать структуру статьи и систематизировать историко-педагогические источники. Установлено, что, когда к власти пришли большевики, на территории современной Украины система высшего образования притерпела огромные преобразования. Правила занятие должностей преподавателями в ЗВО полностью были изменены; на специальные научно-исследовательские кафедры, которые были созданы в крупных городах, ложилась подготовка аспирантов; новая процедура предоставления ученых степеней была разработана; по причине тяжелого материального положения ЗВО обновлялась плата за обучение; чтобы облегчить жизнь одной из незащищенных слоев населения - студенчества - устанавливались стипендии; после выполнения ряда требований учебного плана студенты заканчивали ЗВО и получали документы об этом; были начаты и начали функционировать рабфаки для предоставления образования всем желающим его получить; ректор и политкомиссар стали возглавлять вуз, в обязанности ректора входило управлять вузов, политкомиссара - контролировать управление. Глубокий анализ уроков истории дает возможность стране самосовершенствоваться, развиваться в нужном направлении, строить демократическое общество. The data of archival materials, normative documents, scientific literature, which cover important issues of the new model of higher education, workers’ faculties, research and scientific departments after the adoption of “The Code of Laws on the National Education of the Ukrainian SSR” in 1922 in Ukraine under the conditions of the Soviet totalitarian system in the 20th of the XX century were analyzed and systematized in the article. The purpose of the article is to highlight the main issues of forming a new model of higher education (technical schools, institutes, higher three-year pedagogical Courses), workers’ faculties, research and scientific departments after the adoption of “The Code of Laws on the National Education of the Ukrainian SSR” in 1922 on the territory of Ukraine under the conditions of the Soviet totalitarian system in the 20th of the XX century. The methodology of the research is based on general scientific methods, namely: historical and pedagogical analysis, generalization, synthesis, comparison of archival materials, scientific literature, normative documents that have contributed to the determination of the investigated issues of the new model of higher education in the 20th of the XX century; as well as historical and structural method, which has made it possible to develop the structure of the article and to systematize historical and pedagogical sources. It has been found that when the Bolsheviks came to power in the territory of modern Ukraine, the higher education system underwent tremendous transformations. The rules of occupation of positions by teachers in institutions of higher education were completely changed; special research and scientific departments that were set up in major cities had to undertake the training of postgraduate students; admission to institutions of higher education started to consider the class principle and was oriented to the preparation of Soviet workers to enter institutions of higher education; due to the difficult financial situation of the institutions of higher education tuition fees were renewed; scholarships were provided to facilitate the life of one of the vulnerable section of the population – students; after completing a number of curriculum requirements students graduated from institutions of higher education and received documents about it; workers’ faculties were opened and started functioning to provide education to all who wished to receive it; rector and political commissar headed institutions of higher education, the duties of rector were to manage an institution of higher education, political commissioner controlled the management. A deep analysis of history lessons enables the country to self-improve, to develop in the right direction, to build a democratic society.
Опис
Ключові слова
вища освіта, Кодекс законів, Радянська влада, студенти, викладачі, Україна, высшее образование, Кодекс законов, Советская власть, студенты, преподаватели, Украина, higher education, Code of Laws, Soviet power, students, teachers, Ukraine
Цитування
Калініченко Т. М. Формування нової моделі вищої освіти в Україні в умовах радянської тоталітарної системи (20-ті роки ХХ ст.) / Т. М. Калініченко // Педагогіка формування творчої особливості у вищій і загальноосвітній школах / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – Вип. 69, т. 1. – С. 14–18.