Консультаційний супровід професійного розвитку педагога як технологія освіти дорослих

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Огляд наявних підходів до розкриття феномену консультаційної діяльності в сучасній освіті дозволяє встановити, що консультування є одним із сучасних способів супроводу професійної діяльності фахівців у неперервній освіті. Порівняльний аналіз найбільш поширених у неперервній освіті видів консультаційної діяльності, (нормативне (інформаційно-експертне), діагностичне (ціннісне), проєктне і процесне консультування) здійснений за параметрами: предмет консультування, методи роботи і функції консультанта, тип відносин між учасниками консультаційного взаємодії) дає підстави стверджувати, що використання всіх видів консультаційної діяльності у їх взаємозв‘язку здатне забезпечити повноцінний розвиток професійного зростання педагогічних працівників. Обзор существующих подходов к раскрытию феномена консультационной деятельности в современном образовании позволяет установить, что консультирование является одним из современных способов сопровождения профессиональной деятельности специалистов в непрерывном образовании. Сравнительный анализ наиболее распространенных в непрерывном образовании видов консультационной деятельности, (нормативное (информационно-экспертное), диагностическое (ценностное), проектное и процессное консультирование) осуществлен по параметрам: предмет консультирования, методы работы и функции консультанта, тип отношений между участниками консультационного взаимодействия) дает основания утверждать, что использование всех видов консультационной деятельности в их взаимосвязи способно обеспечить полноценное развитие профессионального роста педагогических работников. Counseling is one of the modern ways of accompanying professional activities of specialists in continuing education. Comparative analysis of the most types of consulting activities widespread in continuing education, (normative (information and expert), diagnostic (value), design and process consulting) was carried out according to the parameters: subject of counseling, working methods and functions of the counselor, type relations between the participants in the consulting interaction). The use of all types of consulting activities in their relationship is able to ensure full development professional growth of teaching staff.
Опис
Ключові слова
професійний розвиток, консультаційна діяльність, освітні технології, освіта дорослих, профессиональное развитие, консультационная детельность, образовательные технологии, образование взрослых, professional development, consulting activities, educational technologies, adult education
Цитування
Горват М. В. Консультаційний супровід професійного розвитку педагога як технологія освіти дорослих / М. В. Горват, М. І. Кузьма-Качур // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 348–353.