ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ВІД РОБОТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою наукової статті є визначення мети відсторонення працівника від роботи та підстав такого відсторонення. Зазначено, що відсторонення від роботи завжди є проміжною стадією, яка закінчиться або поновленням дії трудового договору і поверненням на попередню роботу, або зміною трудового договору, або, навіть, його припиненням. Обґрунтовується, що, при відстороненні від роботи основною метою є захист інтересів власника та працівників, а також попередження можливих порушень правил охорони праці та трудової дисципліни. Запропоновано доповнити чинне законодавство новою підставою відсторонення працівника від роботи. Целью научной статьи является определение цели отстранения работника от работы и оснований такого отстранения. Отмечается, что отстранение от работы всегда является промежуточной стадией, которая заканчивается или возобновлением действия трудового договора и возвращением на прежнюю работу, или изменением трудового договора, или даже его прекращением. Обосновывается, что при отстранении от работы основной целью является защита интересов собственника и работников, а также избежание возможных нарушений правил охраны труда и трудовой дисциплины. Предложено дополнить действующее законодательство новым основанием отстранения работника от работы. The purpose of the scientific article is to determine the purpose of dismissal of the employee and the reasons for such removal. It is proved that today neither current legislation, nor jurisprudence, nor science contain a single well-considered vision of the place of exclusion in the labor law system. It is noted that termination of work is always an intermediate stage, which will end either with the renewal of the employment contract and return to previous work, or with the change of the employment contract, or, even, its termination. It is substantiated that, upon dismissal from work, the main purpose is to protect the interests of the owner and employees, as well as to prevent possible violations of the rules of labor and labor discipline. Based on the analysis of the current legislation, it has been found that there are a lot of entities that have the right to initiate dismissal. By organizing data on the legal capacity of subjects to initiate dismissal, they are divided into three groups: a) entities that make the decision to dismiss and implement it; b) those requiring mandatory dismissal; c) those who raise the issue of dismissal. It is proposed to supplement the current legislation with a new reason for dismissal of an employee.
Опис
Ключові слова
відсторонення від роботи, право на працю, трудовий договір, мета відсторонення від роботи, підстави відсторонення від роботи, отстранение от работы, право на труд, трудовой договор, цель отстранения от работы, основания отстранения от работы, removal from work, the right to work, employment contract, the purpose of removing from work, grounds for suspension from work, protection of the interests of the owner and employees
Цитування
Ждан М. Д. Щодо проблеми правового регулювання вiдсторонення працiвника вiд роботи / М. Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. О. Процевський (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 30. – С. 48–55.