Технологія соціального супроводу багатодітної сім'ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі аналізу специфіки соціальної технології представлено технологію соціального супроводу багатодітної сім’ї в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді як наявність стратегічної програми вирішення проблеми сім’ї за алгоритмом послідовності операції для подолання кризової ситуації в сім’ї, мінімізації негативних наслідків проблем сім’ї. Розроблена технологія базується на принципах: гуманізму, цілеспрямованості, опори на можливості сім’ї, індивідуального та диференційованого підходу, системності та складається з етапів (підготовчий, основний, підсумковий). В статье на основе анализа специфики социальной технологии представлены технологии социального сопровождения многодетной семьи в центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи как наличие стратегической программы решения проблем семьи по алгоритму последовательности операции для преодоления кризисной ситуации в семье, минимизации негативных последствий проблем семьи. Разработанная технология базируется на принципах: гуманизма, целеустремленности, опоры на возможности семьи, индивидуального и дифференцированного подхода, системности та состоит из этапов (подготовительный, основной, итоговый). Based on the analysis of the specifics of social technology, the article presents the technology of social support for large families in the centers of social services for families, children and youth. The technology is a strategic program for solving the problem of the family according to the algorithm of the sequence of operations to overcome the crisis situation in the family, to minimize the negative consequences of family problems. The developed technology is based on the principles: systematization, humanism, purposefulness, reliance on the strengths of the family, targeting and consists of stages (preparatory, basic, final).
Опис
Ключові слова
технологія, багатодітна сім’я, соціальний супровід, соціальна послуга, соціальний захист, корекція, моніторинг, магістерські роботи, технология, многодетная семья, социальное сопровождение, социальная услуга, социальная защита, коррекция, мониторинг, магистерские работы, technology, large family, social support, social service, social protection, correction, monitoring., monitoring, master's works
Цитування
Гольфельд Т. Г. Технологія соціального супроводу багатодітної сім'ї / Т. Г. Гольфельд // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвузів. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 32–37.