Шляхи активізації комунікативної діяльності молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто шляхи активізації комунікативної діяльності молодших школярів. Засобом розвитку комунікативного потенціалу є продуктивне читання, тобто таке, що передбачає обговорення прочитаного з однокласниками, переказування сюжету, анонс улюблених книг, написання есеїв за матеріалами прочитаного. Потужним арсеналом до розвитку комунікативної компетентності учнів є історико-культурна спадщина українського народу, а саме вивчення історичних подій, упорядкування переказів, збір фольклорних матеріалів, створення музейних осередків у школі. Зазначено, що на сучасному етапі молодших школярів доцільно активно залучати до комунікативної діяльності, що тісно пов’язана з усвідомленням необхідності боротьби за незалежність Батьківщини, формуванням активної громадянської позиції, вивченням історичного минулого та аналізом реалій сьогодення, залученням до комунікативних процесів, що сприяють інтелектуальному зростанню. The article examines ways to activate the communicative activity of younger schoolchildren. A means of developing communicative potential is productive reading, that is, one that involves discussing what has been read with classmates, retelling the story, announcing favorite books, writing essays based on the materials read. A powerful arsenal for the development of students' communicative competence is the historical and cultural heritage of the Ukrainian people, namely the study of historical events, the arrangement of narratives, the collection of folklore materials, and the creation of museum centers at school. It is noted that at the current stage, it is advisable to actively involve young schoolchildren in communicative activities, which is closely related to the awareness of the need to fight for the independence of the Motherland, the formation of an active civic position, the study of the historical past and the analysis of the realities of the present, involvement in communicative processes that contribute to intellectual growth.
Опис
Ключові слова
початкова школа, комунікативна діяльність, розвиток зв’язного мовлення, магістерські роботи, Elementary School, communicative activity, development of coherent speech, master's work
Цитування
Цікало О. Шляхи активізації комунікативної діяльності молодших школярів / О. Цікало // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 107.