Сучасне перекладознавство : проблеми та перспективи розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ПХДПУ)
Анотація
Робота присвячена виявленню актуальних проблем перекладознавства на сучасному етапі розвитку науки. Метою є надання максимально повного, комплексного опису процесу переклада. Серед активно обговорюваних проблем перекладознавства важливе місце займає розробка моделей процесу перекладу, виявлення характерних особливостей, які відрізняють його від інших видів мовного посередництва, виявлення одиниці перекладу, взаємозв'язку його стилістичного, семантичного і прагматичного аспектів та ін. Работа посвящена выявлению актуальных проблем переводоведения на современном этапе развития науки. Целью является предоставление максимально полного, комплексного описания процесса перевода. Среди активно обсуждаемых проблем переводоведения важное место занимает разработка моделей процесса перевода, выявления характерных особенностей, которые отличают его от других видов языкового посредничества, выявление единицы перевода, взаимосвязи его стилистического, семантического и прагматического аспектов и др. The work is devoted to the identification of actual problems of translation studies at the present stage of development of science. The goal is to provide the most complete, comprehensive description of the translation process. Among the actively discussed problems of translation studies, an important place is occupied by the development of models of the translation process, the identification of characteristic features that distinguish it from other types of language mediation, the identification of the translation unit, the interrelationship of its stylistic, semantic and pragmatic aspects, etc.
Опис
Ключові слова
англійське усне мовлення, англійське писемне мовлення, cучасне перекладознавство, субститутивно-трансформаційна парадигма, комунікативно-діяльнісна парадигма, английская устная речь, английская письменная речь, современное переводоведение, субститутивно-трансформационная парадигма, коммуникативно-деятельностная парадигма, english oral speech, english written speech, modern translation, substitutive transformational paradigm, communicative activity paradigm
Цитування
Шевченко А. Г. Сучасне перекладознавство : проблеми та перспективи розвитку / А. Г. Шевченко // Міжкультурна комунікація і перекладознавство : точки дотику та перспективи розвитку : тези І Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф., Переяслав-Хмельницький, 15 берез. 2018 р. / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди ; [редкол. : К. І. Мізін (гол. ред.) та ін.]. ‒ Переяслав-Хмельницький : ПХДПУ, 2018. – C. 129–130.