Типологія жанрів художньої антиутопії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Дослідження основних видів антиутопії дозволило зробити висновок, що цей жанр постійно продовжує еволюціонувати, набуваючи різних форм. Формування кожного з підвидів жанру антиутопії це завжди реакція на новий стрибок історичного, соціального, а також технологічного розвитку людства. Головна ознака, що притаманна кожному з підвидів антиутопії, це наявність танатологічних мотивів, що базуються на страху гибелі людства, а роман-антиутопія, в такому випадку, це завжди твір-попередження, що має прогностичну, а може й превентивну функцію. Машинна революція, що почалась ще в середині XVIII століття, стала основним поштовхом до формування класичної антиутопії, одними з найяскравіших прикладів якої, слугують «Машина часу» Г. Уелса і «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1726-1727) Дж. Свіфта. Поступовий розквіт тоталітарних режимів в Європі у першій половині ХХ століття сприяв формуванню нового виду – антитоталітарної дистопії, яка вбачає головну загрозу для людства в соціально-політичних процесах глобалізації, ідеологізації і уніфікації. Розквіт генної інженерії, біо- і нанотехнологій призвів до формування в кінці ХХ століття постнеокласичного типу антиутопії, в основі якого лежить загроза гибелі людства через потенційну можливість навмисного або випадкового зараження вірусом, зміни людського генома, застосування біологічної зброї, мутацій людини внаслідок бактеріологічної війни та ін. А головною метою авторів романів-екотопій є формування екологічної свідомості кожного з нас, як єдиного способу запобігти катастрофі. The study of the main types of dystopia has led to the conclusion that this genre is constantly evolving, acquiring different forms. The formation of each of the subtypes of the dystopian genre is always a reaction to a new leap in the historical, social and technological development of mankind. The main feature that is inherent in each of the subtypes of dystopia is the presence of dystopian motifs based on the fear of the death of mankind, and the dystopian novel, in this case, is always a work of warning, which has a predictive, and maybe preventive function. The machine revolution, which began in the middle of the XVIII century, became the main impetus for the formation of the classical dystopia, one of the most striking examples of which are "The Time Machine" by H. G. Wells and "Gulliver's Travels" (1726-1727) by J. Swift. The gradual flowering of totalitarian regimes in Europe in the first half of the twentieth century contributed to the formation of a new type - anti-totalitarian dystopia, which sees the main threat to humanity in the socio-political processes of globalization, ideologization and unification. The flowering of genetic engineering, bio- and nanotechnologies led to the formation of a post-neoclassical type of dystopia at the end of the twentieth century, which is based on the threat of the death of mankind due to the potential possibility of deliberate or accidental infection with a virus, changes in the human genome, the use of biological weapons, human mutations as a result of bacteriological warfare, etc. And the main goal of the authors of ecotopia novels is to form the ecological consciousness of each of us as the only way to prevent a catastrophe.
Опис
Ключові слова
антиутопія, піджанр, типологія жанру, dystopia, subgenre, genre typology
Цитування
Подгурська І. О. Типологія жанрів художньої антиутопії / І. О. Подгурська, Д. О. Колташева // Modern and global methods of the development of scientific thought : The 5th International scientific and practical conference, Florence, Italy, October 25–28, 2022 / International Science Group. – Florence, 2022. – Рр. 456–458.