Ознайомлення старших дошкільників правилами вуличного руху у процесі використання ігрових проблемно-практичних ситуацій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі досліджено процес ознайомлення старших дошкільників з правилами вуличного руху в процесі використання ігрових проблемно-практичних ситуацій. Аналізуючи психолого-педагогічну літературу, виявлено особливості цього процесу та визначено умови, які сприяють ефективному формуванню у дітей правильного розуміння вуличного руху. Раціоналізовано вимоги до методів роботи з дітьми, необхідного обладнання та форм організації діяльності в дошкільних закладах для успішного ознайомлення дітей з правилами вуличного руху. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на покращення розуміння дітьми важливості правильної поведінки на вулиці. Досліджено важливість відповідності змісту освітнього середовища пізнавальним потребам дітей для стимулювання їхньої зацікавленості в даній темі. In the master's thesis, the process of familiarizing older preschoolers with the rules of street traffic in the process of using game problem-practical situations was investigated. Analyzing the psychological and pedagogical literature, the features of this process were revealed and the conditions that contribute to the effective formation of children's correct understanding of street traffic were determined. The requirements for methods of working with children, necessary equipment and forms of organization of activities in preschool institutions for successfully familiarizing children with street traffic rules have been rationalized. A methodology aimed at improving children's understanding of the importance of correct behavior on the street has been developed and tested in practice. The importance of matching the content of the educational environment to the cognitive needs of children in order to stimulate their interest in this topic was studied.
Опис
Ключові слова
старші дошкільники, правила вуличного руху, ігрові проблемно-практичні ситуації, організація діяльності, правила поведінки, відповідність, пізнавальні потреби, older preschoolers, street traffic rules, game problem-practical situations, organization of activities, rules of conduct, compliance, cognitive needs
Цитування
Хандешина О. О. Ознайомлення старших дошкільників правилами вуличного руху у процесі використання ігрових проблемно-практичних ситуацій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / О. О. Хандешина ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 88 с. : іл., табл. + дод.
Колекції